trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
Địa bàn
Tên đường
Đoạn, vị trí
Giá đất từ
 

Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Văn Thị Mai, ngụ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh

7:20 AM, 12-04-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 102/QĐ-UBND-NĐ

              Đồng Tháp, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

                                                 Về việc giải quyết khiếu của Văn Thị Mai,                                                        

ngụ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

(lần hai)

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP;

Xét đơn khiếu nại ngày 14/12/2018 của bà Văn Thị Mai, ngụ số 220, ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

I. Nội dung khiếu nại:    

Bà Văn Thị Mai yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở từ 1.840.000 đồng/m2 lên 8.000.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm từ 240.000 đồng/m2 lên 5.000.000 đồng/m2yêu cầu bố trí thêm nền tái định cư đối với phần diện tích thu hồi 72,9m2 đất trồng cây lâu năm.

II. Kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh:

Ngày 19/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Không nâng giá bồi thường đất ở và đất trồng cây lâu năm; không giải quyết bố trí thêm 01 nền tái định cư đối với bà Văn Thị Mai.

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

          Ông Nguyễn Văn Quyện và bà Văn Thị Mai được UBND thành phố Cao Lãnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 105m2 đất ở tại đô thịdiện tích 72,9m2 đất trồng cây lâu năm, tọa lạc Phường 3, thành phố Cao Lãnh.

Ngày 23/11/2016, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành các Quyết định số 779/QĐ-UBND; Quyết định số 780/QĐ-UBND Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; tái định cư và thu hồi diện tích 72,9m2 đất trồng cây lâu nămdiện tích 105m2 đất ở tại đô thị của bà Văn Thị Mai để thực hiện công trình Lia 2, thành phố Cao Lãnh.

Ngày 05/12/2016, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 2510/QĐ-HĐBTHT&TĐC về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ Văn Thị Mai tổng số tiền 324.029.313 đồng và được bố trí 01 nền tái định cư tại đường số 4, Lia 2. Bà Văn Thị Mai không thống nhất, khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất yêu cầu bố trí thêm nền tái định cư.

Ngày 19/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND.HC, giải quyết; Không nâng giá bồi thường đất ở và đất trồng cây lâu năm, không giải quyết bố trí thêm 01 nền tái định cư. Bà Văn Thị Mai không thống nhất, tiếp tục khiếu nại.

IV. Kết quả đối thoại:

Ngày 19/03/2019, Ủy ban nhân dân Tỉnh đối thoại với bà Văn Thị Mai. Qua kết quả xác minh của ngành chức năng, việc bà Văn Thị Mai khiếu nại nội dung nêu trên là không có căn cứ pháp luật để xem xét giải quyết. Quyết định số 26/QĐ-UBND.HC ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh là phù hợp với quy định của pháp luật.

V. Kết luận:

Căn cứ Khoản 2, Điều 74 và Điều 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc bồi thường về đất và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019).

Căn cứ Công văn số 763/UBND-KNT ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc đơn giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh, hạng mục Lia 2.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 26/QĐ-UBND.HC ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

            Giao UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức thi hành quyết định này.

Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

            Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu bà  Văn Thị Mai không đồng ý thì có quyền khởi kiện quyết định này tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch UBND Phường 3 và bà Văn Thị Mai trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng CP; Thanh tra CP; Bộ TN & MT;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- CT và các PCT/UBND Tỉnh;

- Chánh, Phó VP.UBND Tỉnh;

- Lưu: VT, TCD (L).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

   Nguyễn Thanh Hùng

 

 

 

 

 

 


 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: