trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
Địa bàn
Tên đường
Đoạn, vị trí
Giá đất từ
 

Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Thái Văn Thành, ngụ Phường 3, thành phố Cao Lãnh (lần hai)

7:20 AM, 12-04-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 103/QĐ-UBND-NĐ

              Đồng Tháp, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu của ông Thái Văn Thành,                                          

ngụ Phường 3, thành phố Cao Lãnh

(lần hai)

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP;

Xét đơn khiếu nại ngày 10/12/2018 của ông Thái Văn Thành, ngụ Tổ 27, khóm Mỹ Hưng, Phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

I. Nội dung khiếu nại:    

Ông Thái Văn Thành yêu cầu bồi thường bổ sung diện tích 7,2m2 đất trồng cây lâu năm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; yêu cầu bố trí tái định cư tại khu Lia 2, phường 3, thành phố Cao Lãnh.

II. Kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh:

Ngày 19/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Không bồi thường bổ sung diện tích 7,2m2 đất trồng cây lâu năm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không bố trí tái định cư tại khu Lia 2, thành phố Cao Lãnh đối với ông Thái Văn Thành.

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

Ngày 26/06/2006, UBND thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thái Văn Thành, diện tích 127,4m2 (gồm 80m2 đất ở tại đô thị47,4m2 đất trồng cây lâu năm), tọa lạc Phường 3.

Ngày 23/11/2016, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành các Quyết định số 779/QĐ-UBND; Quyết định số 780/QĐ-UBND Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; tái định cư và thu hồi diện tích 80m2 đất ở tại đô thị và 40,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông Thái Văn Thành thuộc công trình Lia 2, thành phố Cao Lãnh.

Ngày 05/12/2016, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-HĐBTHT&TĐC về việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Thái Văn Thành với tổng số tiền 338.033.910 đồng. Ông Thái Văn Thành không thống nhất nên khiếu nại.

          Ngày 19/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Không bồi thường bổ sung diện tích 7,2m2 đất trồng cây lâu năm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không bố trí tái định cư tại khu Lia 2.

IV. Kết quả đối thoại:

Ngày 19/03/2019, Ủy ban nhân dân Tỉnh đối thoại với ông Thái Văn Thành. Qua kết quả xác minh của ngành chức năng, việc ông Thái Văn Thành khiếu nại nội dung nêu trên là không có cơ sở xem xét giải quyết. Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh là phù hợp với quy định của pháp luật.

V. Kết luận:

Căn cứ Khoản 2, Điều 74 và Điều 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc bồi thường về đất và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019).

Căn cứ Công văn số 763/UBND-KNT ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc đơn giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh, hạng mục Lia 2.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

            Giao UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức thi hành quyết định này.

Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

            Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu ông Thái Văn Thành không đồng ý thì có quyền khởi kiện quyết định này tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch UBND Phường 3 và ông Thái Văn Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng CP; Thanh tra CP; Bộ TN & MT;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- CT và các PCT/UBND Tỉnh;

- Chánh, Phó VP.UBND Tỉnh;

- Lưu: VT, TCD (L).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

   Nguyễn Thanh Hùng

 


 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: