trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
Địa bàn
Tên đường
Đoạn, vị trí
Giá đất từ
 

Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Tuyết Mai, ngụ xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh

7:20 AM, 12-04-2019

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

    Số: 104/QĐ-UBND-NĐ

         Đồng Tháp, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Tuyết Mai,

ngụ xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

(lần hai)

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP;

          Xét đơn khiếu nại ngày 22/11/2018 của bà Lê Thị Tuyết Mai, ngụ số 699, đường Nguyễn Hữu Kiến, Tổ 22, ấp Hòa Long, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

I. Nội dung khiếu nại:

Bà Lê Thị Tuyết Mai khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm theo giá thị trường do Nhà nước thi công mở rộng đường Nguyễn Thái Học (đoạn kênh Hòa Tây - kênh Sáu Quốc), xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh.

II. Kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh:

Ngày 23/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Không giải quyết nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm của bà Lê Thị Tuyết Mai.

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

Ngày 17/02/2012, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh.

Ngày 16/9/2016, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND về việc thu hồi quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tuyết Mai diện tích 114,6m2 đất trồng cây lâu năm thuộc công trình đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ kênh Hòa Tây đến kênh Sáu Quốc).

Ngày 16/9/2016, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh.

Ngày 28/9/2016, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 2267/QĐ-HĐBTHT&TĐC về việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Lê Thị Tuyết Mai với tổng số tiền 198.136.967 đồng.

Bà Lê Thị Tuyết Mai đã nhận tiền bồi thường về đất, vật kiến trúc và hỗ trợ cây trồng. Tuy nhiên, bà Mai không đồng ý và có đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường đất trồng cây lâu năm theo giá thị trường.

Ngày 17/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND, giải quyết: Không chấp thuận giải quyết nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm của bà Lê Thị Tuyết Mai. Bà Mai không thống nhất, tiếp tục khiếu nại.

Ngày 04/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND.HC hủy Quyết đnh số 21/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh do giải quyết khiếu nại chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Ngày 23/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Không chấp thuận nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm theo yêu cầu của bà Lê Thị Tuyết Mai. Bà Mai không thống nhất, tiếp tục khiếu nại.

IV. Kết quả đối thoại:

Ngày 19/3/2019, Ủy ban nhân dân Tỉnh đối thoại với ông Võ Văn Điệp (đại diện cho bà Lê Thị Tuyết Mai). Qua kết quả xác minh của ngành chức năng, khiếu nại của bà Lê Thị Tuyết Mai yêu cầu bồi thường đất trồng cây lâu năm theo giá thị trường là không có cơ sở xem xét giải quyết. Do UBND thành phố Cao Lãnh đã thực hiện áp giá bồi thường đất đúng theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại Công văn số 352/UBND-KTN ngày 08/6/2016. Quyết định số 20/QĐ-UBND.HC ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh là phù hợp quy định của pháp luật.

V. Kết luận:

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015-2019).

Căn cứ Công văn số 352/UBND-KTN ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đơn giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 20/QĐ-UBND.HC ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

Giao UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức thi hành quyết định này.

Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu bà Lê Thị Tuyết Mai không đồng ý thì có quyền khởi kiện quyết định này tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch UBND xã Hòa An và bà Lê Thị Tuyết Mai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 4;

- Thủ tướng CP; Thanh tra CP; Bộ TN & MT;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- CT và các PCT/UBND Tỉnh;

- Chánh, Phó VP.UBND Tỉnh;

- Lưu: VT, TCD(L).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Hùng

 

 


 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853112, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: