trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
Địa bàn
Tên đường
Đoạn, vị trí
Giá đất từ
 

Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Đoàn ngụ phường An Hòa, thành phố Sa Đéc

7:20 AM, 26-04-2019

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:121 /QĐ-UBND-NĐ

           Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2019

          

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Đoàn            

ngụ phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

(lần hai)

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP;

Xét đơn khiếu nại của bà Lê Thị Đoàn, ngụ số 125, Tỉnh lộ 848, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

I. Nội dung khiếu nại:

Bà Lê Thị Đoàn yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở, nhà ở, vật kiến trúc do Nhà nước thực hiện công trình đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4), phường An Hòa, thành phố Sa Đéc.

II. Kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc:

Ngày 20/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND-NĐ, không chấp nhận các yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở, nhà ở và vật kiến trúc của bà Lê Thị Đoàn.

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

Ngày 10/9/2018, UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 602/QĐ-UBND-NĐ về thu hồi diện tích 84,1m2 đất ở đô thị của bà Lê Thị Đoàn thuộc công trình đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4), thành phố Sa Đéc.

   Ngày 11/9/2018, Hội Đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 682/QĐ-HĐBTHT&TĐC về việc bồi thường đất, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng cho bà Lê Thị Đoàn tổng số tiền là 508.577.277 đồng. Bà Lê Thị Đoàn không thống nhất nên khiếu nại.

Ngày 20/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND-NĐ, không chấp nhận các yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở, nhà ở và vật kiến trúc của bà Lê Thị Đoàn. Bà Đoàn không thống nhất, tiếp tục khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở, nhà ở, vật kiến trúc và hoán đổi đất ở đô thị.

IV. Kết quả đối thoại:

Ngày 28/3/2019, Ủy ban nhân dân Tỉnh đối thoại với bà Cao Bích Sơn (do bà Lê Thị Đoàn ủy quyền). Qua kết quả xác minh của ngành chức năng, khiếu nại của bà Lê Thị Đoàn yêu cầu nâng giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc không có cơ sở xem xét giải quyết, do UBND thành phố Sa Đéc đã áp giá bồi thường đúng quy định. Đối với nội dung khiếu nại yêu cầu hoán đổi đất ở đô thị là thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc.

V. Kết luận:

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND-NĐ ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4), thành phố Sa Đéc.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi một phần Quyết định số 739/QĐ-UBND-NĐ ngày 20/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc, giải quyết: Bác đơn yêu cầu nâng giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc của bà Lê Thị Đoàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ban hành.

Giao UBND thành phố Sa Đéc tổ chức thi hành quyết định này.

Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu bà Lê Thị Đoàn không đồng ý thì có quyền khởi kiện quyết định này tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc, Chủ tịch UBND phường An Hòa và bà Lê Thị Đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;

- Thủ tướng CP; Thanh tra CP; Bộ TN & MT;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;

- Chánh, Phó VP.UBND Tỉnh;

- Lưu: VT, TCD-NC(L).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Hùng

 

 


 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853112, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: