trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
Địa bàn
Tên đường
Đoạn, vị trí
Giá đất từ
 

Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Đặng Hưng Tài, ngụ Phường 2, thành phố Sa Đéc (lần 2)

7:20 AM, 31-05-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 157/QĐ-UBND-NĐ

                  Đồng Tháp, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

                                      Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Hưng Tài,                                  

   ngụ Phường 2, thành phố Sa Đéc

(lần 2)

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP;

Xét đơn khiếu nại của ông Đặng Hưng Tài, ngụ số 29B, Khóm 2,     Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

I. Nội dung khiếu nại

Ông Đặng Hưng Tài yêu cầu nâng giá bồi thường về đất, nhà ở, vật kiến trúc và nâng mức hỗ trợ di dời và bố trí tái định cư do Nhà nước thực hiện công trình đường mới song song đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ đường Hùng Vương - ĐT 848 nối dài), Phường 2, thành phố Sa Đéc.

 II. Kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc

Ngày 31/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết                         định số 535/QĐ-UBND-NĐ, giải quyết: Giữ nguyên Quyết định số 34/QĐ.HĐBTHT&TĐC ngày 27/4/2018 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Sa Đéc về việc bồi thường thiệt hại về đất, nhà ở, vật kiến trúc, chính sách hỗ trợ cho ông Đặng Hưng Tài. Chấp thuận bồi thường bổ sung vật kiến trúc (phần vách tường xây thêm) do Nhà nước trả lại cho ông Đặng Hưng Tài.

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Năm 2014, ông Đặng Hưng Tài được UBND thành phố Sa Đéc cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất diện tích 3.720,9m2, gồm: 400m2 đất ở đô thị; 354,6m2 đất nghĩa trang, nghĩa địa và 2.966,3m2 đất trồng cây lâu năm,     Phường 2, thành phố Sa Đéc.

Ngày 12/4/2018, UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND-HC Quyết định số 85/QĐ.UBND-HC về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất của ông Đặng Hưng Tài diện tích 825,3m2 (trong đó: 3,3m2 đất ở đô thị; 293,5m2 đất nghĩa trang, nghĩa địa 528,5m2 đất trồng cây lâu năm) để thực hiện công trình đường mới song song đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn Hùng Vương - ĐT 848 nối dài).

Ngày 27/4/2018, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 34/QĐ.HĐBTHT&TĐC bồi thường về đất, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng và mồ mả cho ông Tài với số tiền 1.048.877.888 đồng. Ông Đặng Hưng Tài không thống nhất nên khiếu nại.

Ngày 31/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết                         định số 535/QĐ-UBND-NĐ, giải quyết: Giữ nguyên Quyết định số 34/QĐ.HĐBTHT&TĐC ngày 27/4/2018 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Sa Đéc về việc bồi thường thiệt hại về đất, nhà ở, vật kiến trúc, chính sách hỗ trợ cho ông Đặng Hưng Tài. Ông Tài không thống nhất, tiếp tục khiếu nại.

IV. Kết quả đối thoại

Ngày 26/12/2018, Ủy ban nhân dân Tỉnh đối thoại với ông Đặng Hưng Tài. Qua kết quả xác minh và kiểm tra, rà soát của ngành chức năng, việc khiếu nại của ông Đặng Hưng Tài yêu cầu các nội dung nêu trên là không có cơ sở xem xét giải quyết. Quyết định số 535/QĐ-UBND-NĐ ngày 31/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc là phù hợp với quy định của pháp luật.

V. Kết luận

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015-2019);

Căn cứ Công văn số 186/UBND-KTN ngày 17/4/2017 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình Đường song song đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc.

Từ những nhận định và căn cứ trên;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 535/QĐ-UBND-NĐ ngày 31/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

Giao UBND thành phố Sa Đéc tổ chức thi hành quyết định này.

Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Điều 3. Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu ông Đặng Hưng Tài không đồng ý thì có quyền khởi kiện quyết định này tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc, Chủ tịch UBND Phường 2 và ông Đặng Hưng Tài chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng CP; Thanh tra CP; Bộ TN & MT;

- TT/TU,TT/HĐND Tỉnh;

- CT và các PCT/UBND Tỉnh;

- Chánh, Phó VP.UBND Tỉnh;

- Lưu: VT, TCD-NC (L).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng

 


 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: