trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
Địa bàn
Tên đường
Đoạn, vị trí
Giá đất từ
 

Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé (lần 2)

7:20 AM, 19-07-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 215/QĐ-UBND-NĐ

                 Đồng Tháp, ngày 19  tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé

(lần 2)

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP;

Xét đơn ngày 31 tháng 7 năm 2017 của ông Nguyễn Văn Bé.

Địa chỉ: Số C837 F, Tổ 28, khóm Mỹ Hưng, Phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

I. Nội dung khiếu nại:    

Ông Nguyễn Văn Bé khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường vật kiến trúc căn nhà chính từ 68.174.400 đồng lên 125.585.000 đồng; bố trí 02 nền tái định cư; hỗ trợ ổn định đời sống còn thiếu; yêu cầu tách riêng căn nhà phụ của con gái Ông là bà Nguyễn Thị Hoàng Liên và ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ riêng biệt.

II. Kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh:

Ngày 10/7/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND.HC, giải quyết: không giải quyết nâng giá bồi thường vật kiến trúc căn nhà chính; không giải quyết bố trí 02 nền tái định cư; không giải quyết hỗ trợ đời sống còn thiếu; không giải quyết tách riêng căn nhà của bà Nguyễn Thị Hoàng Liên và ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ riêng biệt cho bà Liên.

          III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

Ngày 23/11/2016, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành các Quyết định số 779/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; Quyết định số 780/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tái định cư thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án dân thành phố Cao Lãnh. Công trình: Lia 2, Phường 2 - Phường 3; Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 121,4m2 đất ở tại đô thị và diện tích 116,3 m2 đất trồng cây lâu năm của hộ ông Nguyễn Văn Bé.

Ngày 05/12/2016, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-HĐBTHT&TĐC về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Bé với tổng số tiền 569.695.081 đồng; đồng thời, hộ ông Nguyễn Văn Bé được bố trí 01 nền tái định cư tại Lia 2 theo phương án bố trí tái định cư số 259/PA-HĐBT,HT&TĐC ngày 21/11/1016.

Ông Nguyễn Văn Bé không thống nhất, có đơn khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường vật kiến trúc căn nhà chính từ 68.174.400 đồng lên 125.585.000 đồng; bố trí 02 nền tái định cư; hỗ trợ ổn định đời sống còn thiếu; yêu cầu tách riêng căn nhà phụ của con gái Ông là bà Nguyễn Thị Hoàng Liên và ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ riêng biệt.

Ngày 10/7/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND.HC về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé với nội dung: không giải quyết nâng giá bồi thường vật kiến trúc căn nhà chính; không giải quyết bố trí 02 nền tái định cư; không giải quyết hỗ trợ đời sống còn thiếu; không giải quyết tách riêng căn nhà của bà Nguyễn Thị Hoàng Liên và ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ riêng biệt cho bà Liên.

 IV. Kết quả đối thoại:

   Ngày 17/5/2018, Ủy ban nhân dân Tỉnh đối thoại với ông Nguyễn Văn Bé. Qua đó, kết luận giao cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát nội dung ông Bé yêu cầu bố trí 02 nền tái định cư, đề xuất UBND Tỉnh xem xét, giải quyết.

V. Kết luận:

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Ủy ban
nhân dân Tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019);

Từ những nhận định và căn cứ trên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 86/QĐ-UBND.HC ngày 10/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh.

                Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

            Giao UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức thi hành quyết định này.

            Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu ông Nguyễn Văn Bé không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 3 và ông Nguyễn Văn Bé chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng CP; Thanh tra CP; Bộ TN & MT;

- Ban Tiếp công dân TW; Đoàn ĐBQH Tỉnh;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;

- Chánh, Phó VP.UBND Tỉnh;

- Lưu: VT, TCD-NC (T).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

   Nguyễn Thanh Hùng

 


 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: