trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
Địa bàn
Tên đường
Đoạn, vị trí
Giá đất từ
 

Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Trang Hoàng Bảo, ngụ Phường 2, thành phố Cao Lãnh (lần hai)

7:20 AM, 13-02-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số : 42/QĐ-UBND-NĐ

             Đồng Tháp, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 QUYẾT ĐỊNH

                                   Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trang Hoàng Bảo,                                    

 ngụ Phường 2, thành phố Cao Lãnh (lần hai)

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

            Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP;

Xét đơn khiếu nại của ông Trang Hoàng Bảo, ngụ số 80, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

I.    Nội dung khiếu nại:

Ông Trang Hoàng Bảo khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường và hỗ trợ đất trồng cây lâu năm từ 405.000 đồng/m2 lên 800.000 đồng/m2.

II. Kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh:

Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND, giải quyết: không thống nhất nâng giá bồi thường và hỗ trợ đất trồng cây lâu năm từ 405.000 đồng/m2 lên 800.000 đồng/m2 của ông Trang Hoàng Bảo.

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

Ngày 04 tháng 07 năm 2003, UBND thị xã Cao Lãnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trang Hoàng Bảo, diện tích 1.851,1m2, mục đích sử dụng LN (cây lâu năm), Phường 3, thành phố Cao Lãnh.

Ngày 07 tháng 12 năm 2016, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở UBND Phường 3, thành phố Cao Lãnh.

Ngày 30 tháng 05 năm 2018, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi 1.103,3m2 đất trồng cây lâu năm của hộ ông Trang Hoàng Bảo để thực hiện công trình Trụ sở UBND Phường 3, thành phố Cao Lãnh.

Ngày 07 tháng 06 năm 2018, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trang Hoàng Bảo tổng số tiền 462.037.500 đồng. Ông Trang Hoàng Bảo không thống nhất và khiếu nại.

Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND, giải quyết: không thống nhất nâng giá bồi thường và hỗ trợ đất trồng cây lâu năm từ 405.000 đồng/m2 lên 800.000 đồng/m2 của ông Trang Hoàng Bảo, Ông Bảo không thống nhất, tiếp tục khiếu nại.

IV. Kết quả đối thoại:

Ngày 15/01/2019, Ủy ban nhân dân Tỉnh đối thoại với ông Trang Hoàng Bảo. Qua kết quả xác minh của ngành chức năng, việc khiếu nại của ông Trang Hoàng Bảo yêu cầu nâng giá bồi thường và hỗ trợ đất trồng cây lâu năm từ 405.000 đồng/m2 lên 800.000 đồng/m2 là không có cơ sở xem xét giải quyết.  Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh là phù hợp quy định của pháp luật.

V. Kết luận:

Căn cứ Khoản 2, Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019).

Căn cứ Công văn số 33/UBND-KTN ngày 19 tháng 01 năm 2018 của UBND Tỉnh phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trụ sở UBND Phường 3, thành phố Cao Lãnh.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

            Giao UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức thi hành quyết định này.

Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

            Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này,  nếu ông Trang Hoàng Bảo không đồng ý thì có quyền khởi kiện quyết định này tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch UBND Phường 3 và ông Trang Hoàng Bảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điu 4;

- Thủ tướng CP; Thanh tra CP; Bộ TN & MT;

- TT/TU, TT/ HĐND Tỉnh;

- CT và PCT/UBND Tỉnh;

- Chánh, Phó VP.UBND Tỉnh;

- Lưu: VT, TCD (L).

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Châu Hồng Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 


 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: