trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

HỒI KÝ 100 NGÀY TẬP KẾT CHUYỂN QUÂN TẠI CAO LÃNH

Cỡ chữ : A- A A+
Đọc lại trang sử đấu tranh hoà bình theo đường lối của Đảng ở Nam Bộ từ ngày 20/7/1954

Trước hết, xin giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu mở rộng (Khóa II):

Từ ngày 15 - 17/7/1954, tại Việt Bắc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ sáu (Khóa II), Hội nghị đã đánh giá tình hình và vạch ra những chuyển hướng trong đường lối của Đảng.

Trong hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc báo cáo về “Tình hình và nhiệm vụ mới”, Hội nghị nhận định:

Do tình hình mới ở trong nước và thế giới hiện nay, Hội nghị hoàn toàn đồng ý với đường lối của Hồ Chủ  tịch và của Bộ Chính trị trong thời gian qua: dùng phương pháp thương lượng để lập lại hòa bình ở Đông Dương. Hội nghị quyết  định về phương châm, sách lược đấu tranh của ta trong giai đoạn mới là chĩa mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mỹ và hiếu chiến Pháp. Dựa trên cơ sở những thắng lợi đã đạt được mà phấn đấu để thực hiện hòa bình ở Đông Dương, củng cố hòa bình và thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc.

Khẩu hiệu của ta là: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ. Để thực hiện khẩu hiệu đó, ta phải củng cố công nông liên minh, đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác, tranh thủ những nhân sĩ yêu nước, yêu hòa bình và dân chủ, lập thành mặt trận rộng rãi chống đế quốc Mỹ, hiếu chiến Pháp và bọn Việt gian tay sai của chúng...

Nhiệm vụ và công tác trước mắt của toàn Đảng và toàn dân là:

1- Tranh thủ và củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong toàn quốc.

2- Tăng cường lực lượng quân sự, xây dựng một Quân đội Nhân dân mạnh mẽ và thích hợp với yêu cầu tình thế mới.

3- Tiếp tục thực hiện dân cày có ruộng; ra sức phục hồi sản xuất, chuẩn bị điều kiện kiến thiết nước nhà.

Trên đây là những nhiệm vụ chính trước mắt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Cũng như kháng  chiến, đấu tranh để giành lấy và củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong  toàn quốc là một quá trình đấu tranh gian khổ và phức tạp. Chúng ta phải luôn tỉnh táo trước mọi âm mưu  của đế quốc Mỹ, hiếu chiến Pháp và phe lũ. Chúng ta phải ra sức đấu tranh đến cùng, luôn luôn bồi dưỡng  và nâng cao tinh thần phấn đấu, nắm vững ngọn cờ hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang trong giai đoạn trước mắt.

Toàn Đảng từ trên xuống dưới hãy thống nhất tư tưởng và hành động, đoàn kết nhất trí hơn nữa chung quanh Hồ Chủ tịch và Trung ương, tuyệt đối tin tưởng vào Hồ Chủ tịch; kiên quyết vượt mọi khó khăn, ra sức phấn đấu để bất cứ hòa hay đánh ta cũng chủ động và giành  thắng lợi”.

Liền sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Chính phủ ta đã cử một phái đoàn đến dự Hội nghị Genève khai mạc ngày 08/5/1954.

Sau 8 phiên họp toàn thể và 23 phiên họp riêng đầy căng thẳng, các bên đã đồng ý về những nội dung cơ bản như sau: Các nước tham gia Hội nghị Genève cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn  vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, Lào, Cao Miên, không can thiệp vào nội bộ của các nước này, ngừng bắn trên toàn chiến trường Đông Dương, Pháp rút quân, vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời chia Việt Nam thành hai vùng tập kết quân đội, sau hai năm sẽ có tổng tuyển cử tự do trong cả nước thống nhất nước Việt Nam.

Tại Hội nghị Genève, Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 21/7/1954.

Tại Nam Bộ ngừng bắn vào lúc 6 giờ sáng ngày 11/8/1954.

Theo Hiệp định đình chiến ở Việt Nam, tại Nam Bộ có 3 khu tập kết:

- Khu tập kết 80 ngày ở Hàm Tân, Xuyên Mộc.

- Khu tập kết 100 ngày ở Cao Lãnh, Đồng Tháp Mười.

- Khu tập kết 200 ngày ở Giá Rai, Cà Mau.


Sau khi Hội nghị Genève thành công, Bác Hồ có lời kêu gọi:

“... Ở Hội nghị Genève do sự đấu tranh của đoàn đại biểu ta và sự giúp đỡ của hai đoàn đại biểu Liên Xô và Trung Quốc, ta đã thu được thắng lợi lớn; Chính phủ Pháp phải thừa nhận độc lập chủ quyền và lãnh thổ toàn vẹn của nước ta, thừa nhận quân đội Pháp sẽ rút khỏi nước ta v.v..

Từ nay, chúng ta phải ra sức đấu tranh để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc.

Tôi thân ái kêu gọi đồng bào quân đội và cán bộ hãy theo đúng chính sách của  Đảng và Chính phủ”.

Kết quả và nội dung Hiệp định Genève đến với quân dân Nam Bộ sớm nhất là qua báo chí công  khai ở Sài Gòn. Quân dân Nam Bộ rất vui mừng tiếp nhận những nội dung đó. Có thể nói gọn là đình chỉ chiế sự, tiếp  tục đấu tranh giành độc lập tự do bằng phương pháp hòa bình.

Ai mà không vui mừng khi chấm dứt chiến tranh, tức là chấm dứt bom rơi đạn nổ, người chết, nhà cháy, đói rách, phụ nữ bị giặc hãm hiếp, gia đình ly tán, xóm làng nát tan...

Cho nên kể cả hai bên ai cũng vui mừng tiếp nhận Hiệp định Genève về Đông Dương mà việc đầu tiên của lực lượng vũ trang Cách mạng là ngưng bắn và chuẩn bị đi tập kết.

Tôi nghĩ: Có ai mà ham chiến tranh đến đỗi có Hiệp định đình chỉ chiến sự hai bên gặp nhau thương lượng, tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước nhà mà không chịu.

Hưởng ứng chủ trương đấu tranh hòa bình của Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng các cấp ở Nam Bộ đã lãnh đạo lực lượng vũ trang ba thứ quân chấp hành nghiêm chỉnh lệnh ngừng bắn và tập hợp đúng thời gian ở các khu tập kết để lần lượt chuyển quân ra miền Bắc vĩ tuyến 17 nước Việt Nam. Các khu tập kết được tổ chức chu đáo, an ninh trật tự được bảo đảm, các hoạt  động văn nghệ, điện ảnh vui vẻ, nhộn nhịp, xe, tàu được huy động đón tiếp các gia đình chiến sĩ đến tiễn biệt con em, kể cả người yêu mình đi tập kết. Tiệc tùng tiễn đưa được tổ chức liên tục khắp nơi, với không khí phấn khởi tin tưởng. Nhìn chung, các khu tập kết ở Nam Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự, chính trị, văn hóa xã hội xuất sắc, để lại những hình ảnh  đẹp của chế độ cách mạng trong lòng dân.

Sau tập kết, Đảng ta tiếp tục chỉ đạo Nam Bộ đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Genève tiến tới hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất nước nhà. Nhưng chính quyền Ngô Đình Diệm, tay sai đế quốc Mỹ bác bỏ Hiệp định Genève, không tiếp nhận hiệp thương tổng tuyển cử mà tiếp tục khủng bố, bắn giết những người kháng chiến chống Pháp và những người yêu nước để tiêu diệt lực lượng cách mạng ở miền Nam.

Đến năm 1957 - 1958, tình hình hết sức căng thẳng, lực lượng cách mạng đã bị thiệt hại nặng nề. Bộ Chính  trị vẫn kiên trì đường lối đấu tranh chính trị.

Nhân dân Nam Bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn phục tùng đường lối của Đảng, nhưng trước hành động  dã man của Mỹ Diệm không thể xuôi tay chịu chết nên đã nổi dậy bằng nhiều hình thức để cứu mình, cứu nước. Kể cả thành lập các đơn vị vũ trang cỡ tiểu đoàn, đại đội. Các trận đánh Xẻo Rô ở Khu 9, Giồng Thị Đam, Gò Quản Cung ở Kiến Phong đã tiêu diệt cả tiểu đoàn địch.

Cho đến năm 1959, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 mới có chủ trương cho miền Nam kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị. Từ đó các địa phương mới tạo ra được phong trào Đồng Khởi tiến tới tiến hành chiến tranh Cách mạng giải phóng miền Nam và đã giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược (30/4/1975).

Như vậy, Đảng ta đã có chủ trương đấu tranh hòa bình để giành lại độc lập và thống nhất kéo dài 5 năm  5 tháng (cuối tháng 7/1954 đến tháng 12/1959) mà không thực hiện được cho nên thuận theo nguyện vọng của nhân dân và đối phó với một chính quyền độc tài phát xít, Đảng ta phải chủ trương bạo lực cách mạng để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đại tá Nguyễn Văn Tòng

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: