trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP

Cỡ chữ : A- A A+
Hiệp định Paris được ký kết

Tỉnh ủy xác định: “đây là khu vực quan trọng, phải tìm mọi cách chuyển cho được vùng yếu tôn giáo tạo điều kiện cho khu vực bên tả ngạn gỡ, mở và giữ. Trong tháng 4/1973 Tỉnh ủy mở chuyên đề phát động quần chúng, xây dựng lực lượng. Hội nghị kết luận được nhiều vấn đề quan trọng, phát hiện được nhiều nhân tố mới ở vùng yếu tôn giáo xuất hiện sau ngày có Hiệp định, thống nhất yêu cầu công tác phát động quần chúng tấn công địch và xây dựng lực lượng trong tình hình mới, nắm vững nội dung Hiệp định và khẩu hiệu trung tâm phát động quần chúng đấu tranh buộc địch thi hành Hiệp định.

Tháng 7/1973, trong Nghị quyết về xây dựng lực lượng chính trị của Tỉnh ủy cũng đề ra yêu cầu cụ thể đối với vùng yếu Hòa Hảo, tập trung cho huyện Chợ Mới, từ đó rút kinh nghiệm chuyển các vùng cù lao bên tả ngạn.

Những cán bộ công tác vùng Hòa Hỏa được học tập thông suốt về tư tưởng và quyết tâm. Trước hết là giải quyết thành kiến, định kiến, tin, dựa vào quần chúng nông dân có đạo, kiên trì phát động quần chúng, lãnh đạo quần chúng đấu tranh cho quyền lợi bức bách của mình, qua đó nâng cao giác ngộ dân tộc, giác ngộ giai cấp. Điều này phải được giải tỏa không những phá kềm gỡ đồn mà trước tiên phải gỡ kềm về tư tưởng để họ tự giác đứng lên giải phóng bản thân, giải phóng xã ấp.

Cán bộ đảng viên trở về vùng Hòa Hảo tìm cách bám trụ vào gia đình tín đồ, vào thanh niên trốn lính và lính trốn (đào rã ngũ), thông qua gia đình họ (chiếm 70%-80% số hộ trong vùng Hòa Hảo) để tuyên truyền vận động, do đó càng làm họ hiểu hơn yêu cầu bức bách nhất, đau khổ nhất là chồng con em bị bắt lính, đôn quân. Nhiều gia đình chạy chọt lo lót mà đi đến nghèo túng. Cán bộ bàn bạc với các gia đình cách làm cụ thể để con em khỏi bị bắt lính, khỏi bị địch kềm kẹp, vơ vét, cướp bóc. Qua thực tế đấu tranh với địch thấy rất hiệu quả. Đối với gia đình thiếu ruộng đất thì đưa vào vùng giải phóng xin cấp đất. Nhờ đi vào quyền lợi bức thiết của quần chúng và từ những hành động cụ thể mà gắn bó quần chúng Hòa Hảo với cách mạng, cán bộ đảng viên đều bám trụ tốt trong quần chúng tín đồ. Ngoài ra, ta còn đưa một số thanh niên trốn lính và lính trốn vào vùng giải phóng (xã Bình Thạnh 400, xã Long Hiệp 300, xã Phương Thịnh có lúc đến 3.000). Số thanh niên này được các đoàn thể nông, thanh, phụ ở cơ sở giúp đỡ giáo dục.

Việc xây dựng và phát triển cơ sở vùng yếu tôn giáo, lần này có Chỉ thị 13 của TWC hướng dẫn. Thực hiện chỉ thị này, cán bộ một mặt móc nối cơ sở cũ, mặt khác nắm lấy nhân tố mới trong quần chúng tín đồ và dựa hẳn vào họ. Hướng dẫn họ tự đưa người quản lý xóm làng, bảo vệ thanh niên, v.v.. Qua thử thách và dần dần kết nạp người có đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Cách làm này được quần chúng chấp nhận. Họ rất phấn khởi, hăng hái tham gia các mặt công tác. Các ban trị sự, từ xã, ấp, ta tranh thủ bằng chánh sách hòa hợp dân tộc. Huyện Chợ Mới có 12 xã thì ta nắm được 8 ban trị sự, còn lại ta nắm từng người trong ban trị sự. Nhờ vậy ta hướng dẫn họ kiện lật một số tên ác đồ rồi đưa tín đồ hoặc cơ sở nòng cốt của ta lên thay.

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: