trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
DOANH NGHIỆP > Chiến lược Kinh tế - Xã hội
STT Nội dung File đính kèm
1 V/v chương trình toạ đàm “Xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược” Tải về
2 V/v cử cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám Tải về
3 Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 Tải về
4 V/v góp ý dự thảo Đề cương Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 Tải về
5 V/v thực hiện Quyết định số 35/QĐ-BCĐCL VNNB ngày 08/3/2019 của Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hoá của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Tải về
6 V/v tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 Tải về
7 Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
8 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Tải về
9 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Tải về
10 Về việc kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
11 Tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 Tải về
12 Tình hình thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 Tải về
13 Tổng kết Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
14 Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
15 Phê duyệt Đề án định hướng chiến lược xuất khẩu hàng hóa chủ lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
16 Kết quả thực hiện năm 2016 về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 Tải về
17 Kết quả thực hiện năm 2016 về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 Tải về
18 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
19 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
20 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìm đến năm 2030 Tải về
21 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
22 Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2013-2020 Tải về
23 Kế hoạch hành động giai đoạn 2013-2015 thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 tỉnh Đồng Tháp Tải về
24 Kế hoạch hành động Chiến lược dân số và sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
 <<   <   1   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853112, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: