Tổ chức bộ máy

Tiêu đề Các chuyên mục Ngày tạo Tác giả
Nguyễn Hữu Xuân Phiếu tín nhiệm UBND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Huỳnh Thị Hoài Thu Phiếu tín nhiệm UBND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Trần Ngô Minh Tuấn Phiếu tín nhiệm UBND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Lê Thị Hồng Phượng Phiếu tín nhiệm UBND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Phan Hữu Phước Phiếu tín nhiệm UBND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Hồ Thanh Phương Phiếu tín nhiệm UBND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Nguyễn Văn Hiểu Phiếu tín nhiệm UBND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Nguyễn Thúy Hà Phiếu tín nhiệm UBND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Nguyễn Hữu Cương Phiếu tín nhiệm UBND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Phạm Việt Công Phiếu tín nhiệm UBND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Trương Hòa Châu Phiếu tín nhiệm UBND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Lê Hoàng Bảo Phiếu tín nhiệm UBND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Huỳnh Minh Tuấn Phiếu tín nhiệm UBND 2023 - Thường trực 08/12/2023 Thanh Toàn
Phạm Thiện Nghĩa Phiếu tín nhiệm UBND 2023 - Thường trực 08/12/2023 Thanh Toàn
Đoàn Duy Thùy Ngạn Phiếu tín nhiệm HĐND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Tô Hoàng Khương Phiếu tín nhiệm HĐND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Nguyễn Hữu Đức Phiếu tín nhiệm HĐND 2023 08/12/2023 Thanh Toàn
Kiều Thế Lâm Phiếu tín nhiệm HĐND 2023 - Thường trực 08/12/2023 Thanh Toàn
Nguyễn Thị Kim Tuyến Phiếu tín nhiệm HĐND 2023 - Thường trực 07/12/2023 Thanh Toàn
Phan Văn Thắng Phiếu tín nhiệm HĐND 2023 - Thường trực 07/12/2023 Thanh Toàn