Danh mục chính Menu

Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý biểu mẫu.
The following has evaluated to null or missing:
==> expandoBridge.getAttribute("ClassIcon") [in template "34201#34227#4969877" at line 73, column 78]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign classIcon = expandoBridge.get... [in template "34201#34227#4969877" at line 73, column 57]
----
1<!DOCTYPE html> 
2<html lang="en"> 
3 
4<head> 
5 <meta charset="utf-8"> 
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
7 <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge"> 
8 <title>Chuyên trang Bầu cử 2021 - 2026</title> 
9 <!-- Font Awesome --> 
10 <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css"> 
11 <!-- Bootstrap core CSS --> 
12 <!-- Your custom styles (optional) --> 
13 
14  <link href="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/4975389/style.css" rel="stylesheet"> 
15   <!-- <link href="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/4975389/stylefixchitietbaiviet.css" rel="stylesheet">--> 
16</head> 
17 
18<body class="fixed-sn dtp-skin"> 
19 
20<!--Header--> 
21 <header> 
22 <img class="clearfix img-fluid mx-auto d-block" src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/4969885/bannerbaucu.jpg" alt="banner cong thong tin dong thap"> 
23  <!-- Sidebar navigation --> 
24  <div id="mySidenav" class="side-nav dtp-sidenav fixed"> 
25   <ul class="custom-scrollbar"> 
26    <!-- Logo --> 
27    <li> 
28     <div class="logo-wrapper "> 
29      <a href="https://dongthap.gov.vn"><img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/logoctt2.png" class="img-fluid flex-center"></a> 
30     </div> 
31    </li> 
32    <!--/. Logo --> 
33    <!--Social--> 
34    <li> 
35     <ul class="social"> 
36			<li><a class="dtp-circle2 text-white" href="#"><span>EN</span></a></li> 
37      <li><a href="#" class="icons-sm fb-ic"><img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/iconzalo.png" height="20" width="20" alt="zalo"></a></li> 
38			<li><a href="#" class="icons-sm fb-ic"><img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/iconyoutube.png" height="20" width="20" alt="youtube"></a></li> 
39			<li><a href="#" class="icons-sm fb-ic"><img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/iconfb.png" height="20" width="20" alt="fb"></a></li> 
40     </ul> 
41    </li> 
42    <!--/Social--> 
43    <!--Search Form--> 
44    <li> 
45			<form class="search-form dtp-timkiem2" role="search" onsubmit="javascript:return false"> 
46      <div class="form-group md-form mt-0 pt-1 "> 
47       <input type="text" class="form-control" placeholder="Tìm kiếm" name="txtNoidung2" autofocus> 
48			 <button class="input-group-addon dtp-btntimkiem2"><i class="fa fa-search text-white"></i></button> 
49      </div> 
50     </form> 
51    </li> 
52    <!--/.Search Form--> 
53    <!-- Side navigation links --> 
54    <li> 
55			<ul class="collapsible collapsible-accordion"> 
56				<#if entries?has_content> 
57					<#assign navItems = entries /> 
58					<#assign selectedChild = "" /> 
59					<#list navItems as navItem> 
60						<#assign nav_item_href_link = "" /> 
61						<#if navItem.isBrowsable()> 
62							<#assign nav_item_href_link = "href='${navItem.getURL()}' ${navItem.getTarget()}" /> 
63						</#if> 
64						<#assign selectedd = "" /> 
65						<#if navItem.isSelected()> 
66							<#assign selectedd = "style='background-color: #ed0678;'" />   
67						</#if> 
68						<#assign  
69							expandoBridge = navItem.getLayout().getExpandoBridge()  
70							classIcon = "" 
71						/> 
72						<#if expandoBridge?has_content> 
73							<#assign classIcon = expandoBridge.getAttribute("ClassIcon") />							 
74						</#if> 
75						<li> 
76							<a ${nav_item_href_link}> 
77								<i class="${classIcon}"></i> 
78								${navItem.getName()}								 
79							</a> 
80<#if navItem.getChildren()?has_content && navItem.getChildren()?size &gt; 0><i class=" collapsible-header fa fa-angle-down rotate-icon"></i></#if>							 
81							<#if navItem.getChildren()?has_content> 
82								<div class="collapsible-body"> 
83									<ul> 
84										<#list navItem.getChildren() as childNavigationItem> 
85											<#if childNavigationItem.isSelected()> 
86												<#assign selectedd = "background-color: #ed0678;" />   
87												<#assign selectedChild = "selectedChild" />   
88											<#else> 
89												<#assign selectedd = "" />  
90											</#if> 
91											<li><a href="${childNavigationItem.getURL()}" >${childNavigationItem.getName()}</a></li> 
92										</#list> 
93									</ul> 
94								</div> 
95							</#if> 
96						</li> 
97					</#list> 
98				</#if>									 
99			</ul> 
100		</li> 
101    <!--/. Side navigation links --> 
102   </ul> 
103  </div> 
104  <!--/. Sidebar navigation --> 
105	 
106  <!-- Navbar --> 
107  <nav class="navbar navbar-toggleable-lg navbar-expand-lg dtp-navbar"> 
108		<div class="container">		 
109				<!-- logo cong thong tin --> 
110					<a class="navbar-brand d-none d-md-inline-block" href="https://dongthap.gov.vn"> 
111						<img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/logoctt2.png" height="43" alt="mdb logo"> 
112					</a> 
113					<a class="navbar-brand d-sm-inline-block d-md-none d-xl-none d-lg-none" href="https://dongthap.gov.vn"> 
114						<img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/logoctt2.png" height="43" alt="mdb logo"> 
115					</a> 
116				 <!-- SideNav slide-out button --> 
117				 <div class="float-left d-none d-lg-inline-block"> 
118						<span class="dtp-clicksidenav">&#9776;</span> 
119				 </div> 
120				  
121				 <ul class="nav navbar-nav nav-flex-icons mr-auto d-none d-lg-flex"> 
122					<#if entries?has_content> 
123						<#assign navItems = entries /> 
124						<#assign selectedChild = "" /> 
125						<#list navItems as navItem> 
126							<#assign nav_item_href_link = "" /> 
127							<#if navItem.isBrowsable()> 
128								<#assign nav_item_href_link = "href='${navItem.getURL()}' ${navItem.getTarget()}" /> 
129							</#if> 
130							<#assign selectedd = "" /> 
131							<#if navItem.isSelected()> 
132								<#assign selectedd = "style='background-color: #ed0678;'" />   
133							</#if> 
134 
135					<li class="nav-item clearfix d-none d-md-inline-block dropdown-m"> 
136					 <a ${nav_item_href_link} class="nav-link dropbtn"><span >${navItem.getName()}<#if navItem.getChildren()?has_content && navItem.getChildren()?size &gt; 0><i class="fa fa-caret-down pl-1"></i></#if></span></a> 
137						<#if navItem.getChildren()?has_content> 
138							<div class="dropdown-content-m"> 
139								<#list navItem.getChildren() as childNavigationItem> 
140									<#if childNavigationItem.isSelected()> 
141										<#assign selectedd = "background-color: #ed0678;" />   
142										<#assign selectedChild = "selectedChild" />   
143									<#else> 
144										<#assign selectedd = "" />  
145									</#if> 
146									<a href="${childNavigationItem.getURL()}">${childNavigationItem.getName()}</a> 
147								</#list> 
148							</div> 
149						</#if> 
150					</li> 
151					</#list> 
152				</#if> 
153				</ul> 
154				 
155				<form class="form-inline dtp-timkiem d-none d-xl-inline-block"> 
156					<input class="form-control" type="text" placeholder="Tìm kiếm" name="txtNoidung"> 
157					<button class="input-group-addon dtp-btntimkiem"><i class="fa fa-search text-grey"></i></button> 
158				</form> 
159				<div class="nav-item d-sm-inline-block d-xl-none d-lg-none"> 
160					<span class="dtp-clicksidenav text-white"><i class="fas fa-bars"></i></span> 
161				</div> 
162		 </div><!-- end container--> 
163  </nav> 
164  <!-- /.Navbar --> 
165 </header> 
166 <!--/.Header--> 

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

null Câu 54. Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập như thế nào? Số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức của Hội đồng bầu cử được quy định như thế nào?

Câu 54. Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập như thế nào? Số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức của Hội đồng bầu cử được quy định như thế nào?

02:34 01/03/2021
| | |

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập gồm từ 15 đến 21 thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập theo Nghị quyết số 118/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội được Quốc hội bầu theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 04 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đại diện cho các cơ quan trung ương của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Hiển thị Tới trang của 135 < >

Xuất bản thông tin

Cơ quan phát ngôn chính thống của UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh - 0277.3851431

Liên hệ: Quảng cáo | Ban Biên tập | Cộng tác| Sơ đồ website

Điện thoại: 0277.3853949 – 0277.3853744 | Fax: 0277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh

Follow