Danh mục chính Menu

Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý biểu mẫu.
The following has evaluated to null or missing:
==> expandoBridge.getAttribute("ClassIcon") [in template "34201#34227#4969877" at line 73, column 78]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign classIcon = expandoBridge.get... [in template "34201#34227#4969877" at line 73, column 57]
----
1<!DOCTYPE html> 
2<html lang="en"> 
3 
4<head> 
5 <meta charset="utf-8"> 
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
7 <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge"> 
8 <title>Chuyên trang Bầu cử 2021 - 2026</title> 
9 <!-- Font Awesome --> 
10 <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css"> 
11 <!-- Bootstrap core CSS --> 
12 <!-- Your custom styles (optional) --> 
13 
14  <link href="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/4975389/style.css" rel="stylesheet"> 
15   <!-- <link href="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/4975389/stylefixchitietbaiviet.css" rel="stylesheet">--> 
16</head> 
17 
18<body class="fixed-sn dtp-skin"> 
19 
20<!--Header--> 
21 <header> 
22 <img class="clearfix img-fluid mx-auto d-block" src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/4969885/bannerbaucu.jpg" alt="banner cong thong tin dong thap"> 
23  <!-- Sidebar navigation --> 
24  <div id="mySidenav" class="side-nav dtp-sidenav fixed"> 
25   <ul class="custom-scrollbar"> 
26    <!-- Logo --> 
27    <li> 
28     <div class="logo-wrapper "> 
29      <a href="https://dongthap.gov.vn"><img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/logoctt2.png" class="img-fluid flex-center"></a> 
30     </div> 
31    </li> 
32    <!--/. Logo --> 
33    <!--Social--> 
34    <li> 
35     <ul class="social"> 
36			<li><a class="dtp-circle2 text-white" href="#"><span>EN</span></a></li> 
37      <li><a href="#" class="icons-sm fb-ic"><img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/iconzalo.png" height="20" width="20" alt="zalo"></a></li> 
38			<li><a href="#" class="icons-sm fb-ic"><img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/iconyoutube.png" height="20" width="20" alt="youtube"></a></li> 
39			<li><a href="#" class="icons-sm fb-ic"><img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/iconfb.png" height="20" width="20" alt="fb"></a></li> 
40     </ul> 
41    </li> 
42    <!--/Social--> 
43    <!--Search Form--> 
44    <li> 
45			<form class="search-form dtp-timkiem2" role="search" onsubmit="javascript:return false"> 
46      <div class="form-group md-form mt-0 pt-1 "> 
47       <input type="text" class="form-control" placeholder="Tìm kiếm" name="txtNoidung2" autofocus> 
48			 <button class="input-group-addon dtp-btntimkiem2"><i class="fa fa-search text-white"></i></button> 
49      </div> 
50     </form> 
51    </li> 
52    <!--/.Search Form--> 
53    <!-- Side navigation links --> 
54    <li> 
55			<ul class="collapsible collapsible-accordion"> 
56				<#if entries?has_content> 
57					<#assign navItems = entries /> 
58					<#assign selectedChild = "" /> 
59					<#list navItems as navItem> 
60						<#assign nav_item_href_link = "" /> 
61						<#if navItem.isBrowsable()> 
62							<#assign nav_item_href_link = "href='${navItem.getURL()}' ${navItem.getTarget()}" /> 
63						</#if> 
64						<#assign selectedd = "" /> 
65						<#if navItem.isSelected()> 
66							<#assign selectedd = "style='background-color: #ed0678;'" />   
67						</#if> 
68						<#assign  
69							expandoBridge = navItem.getLayout().getExpandoBridge()  
70							classIcon = "" 
71						/> 
72						<#if expandoBridge?has_content> 
73							<#assign classIcon = expandoBridge.getAttribute("ClassIcon") />							 
74						</#if> 
75						<li> 
76							<a ${nav_item_href_link}> 
77								<i class="${classIcon}"></i> 
78								${navItem.getName()}								 
79							</a> 
80<#if navItem.getChildren()?has_content && navItem.getChildren()?size &gt; 0><i class=" collapsible-header fa fa-angle-down rotate-icon"></i></#if>							 
81							<#if navItem.getChildren()?has_content> 
82								<div class="collapsible-body"> 
83									<ul> 
84										<#list navItem.getChildren() as childNavigationItem> 
85											<#if childNavigationItem.isSelected()> 
86												<#assign selectedd = "background-color: #ed0678;" />   
87												<#assign selectedChild = "selectedChild" />   
88											<#else> 
89												<#assign selectedd = "" />  
90											</#if> 
91											<li><a href="${childNavigationItem.getURL()}" >${childNavigationItem.getName()}</a></li> 
92										</#list> 
93									</ul> 
94								</div> 
95							</#if> 
96						</li> 
97					</#list> 
98				</#if>									 
99			</ul> 
100		</li> 
101    <!--/. Side navigation links --> 
102   </ul> 
103  </div> 
104  <!--/. Sidebar navigation --> 
105	 
106  <!-- Navbar --> 
107  <nav class="navbar navbar-toggleable-lg navbar-expand-lg dtp-navbar"> 
108		<div class="container">		 
109				<!-- logo cong thong tin --> 
110					<a class="navbar-brand d-none d-md-inline-block" href="https://dongthap.gov.vn"> 
111						<img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/logoctt2.png" height="43" alt="mdb logo"> 
112					</a> 
113					<a class="navbar-brand d-sm-inline-block d-md-none d-xl-none d-lg-none" href="https://dongthap.gov.vn"> 
114						<img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/logoctt2.png" height="43" alt="mdb logo"> 
115					</a> 
116				 <!-- SideNav slide-out button --> 
117				 <div class="float-left d-none d-lg-inline-block"> 
118						<span class="dtp-clicksidenav">&#9776;</span> 
119				 </div> 
120				  
121				 <ul class="nav navbar-nav nav-flex-icons mr-auto d-none d-lg-flex"> 
122					<#if entries?has_content> 
123						<#assign navItems = entries /> 
124						<#assign selectedChild = "" /> 
125						<#list navItems as navItem> 
126							<#assign nav_item_href_link = "" /> 
127							<#if navItem.isBrowsable()> 
128								<#assign nav_item_href_link = "href='${navItem.getURL()}' ${navItem.getTarget()}" /> 
129							</#if> 
130							<#assign selectedd = "" /> 
131							<#if navItem.isSelected()> 
132								<#assign selectedd = "style='background-color: #ed0678;'" />   
133							</#if> 
134 
135					<li class="nav-item clearfix d-none d-md-inline-block dropdown-m"> 
136					 <a ${nav_item_href_link} class="nav-link dropbtn"><span >${navItem.getName()}<#if navItem.getChildren()?has_content && navItem.getChildren()?size &gt; 0><i class="fa fa-caret-down pl-1"></i></#if></span></a> 
137						<#if navItem.getChildren()?has_content> 
138							<div class="dropdown-content-m"> 
139								<#list navItem.getChildren() as childNavigationItem> 
140									<#if childNavigationItem.isSelected()> 
141										<#assign selectedd = "background-color: #ed0678;" />   
142										<#assign selectedChild = "selectedChild" />   
143									<#else> 
144										<#assign selectedd = "" />  
145									</#if> 
146									<a href="${childNavigationItem.getURL()}">${childNavigationItem.getName()}</a> 
147								</#list> 
148							</div> 
149						</#if> 
150					</li> 
151					</#list> 
152				</#if> 
153				</ul> 
154				 
155				<form class="form-inline dtp-timkiem d-none d-xl-inline-block"> 
156					<input class="form-control" type="text" placeholder="Tìm kiếm" name="txtNoidung"> 
157					<button class="input-group-addon dtp-btntimkiem"><i class="fa fa-search text-grey"></i></button> 
158				</form> 
159				<div class="nav-item d-sm-inline-block d-xl-none d-lg-none"> 
160					<span class="dtp-clicksidenav text-white"><i class="fas fa-bars"></i></span> 
161				</div> 
162		 </div><!-- end container--> 
163  </nav> 
164  <!-- /.Navbar --> 
165 </header> 
166 <!--/.Header--> 

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

null Câu 17. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

Câu 17. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

03:11 05/03/2021
| | |

Hội đồng nhân dân có cơ quan thường trực là Thường trực Hội đồng nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân. Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Ngoài ra, ở Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động theo quy định của pháp luật.

Hiển thị Tới trang của 135 < >

Xuất bản thông tin

Cơ quan phát ngôn chính thống của UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh - 0277.3851431

Liên hệ: Quảng cáo | Ban Biên tập | Cộng tác| Sơ đồ website

Điện thoại: 0277.3853949 – 0277.3853744 | Fax: 0277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh

Follow