Danh mục chính Menu

Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý biểu mẫu.
The following has evaluated to null or missing:
==> expandoBridge.getAttribute("ClassIcon") [in template "34201#34227#4969877" at line 73, column 78]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign classIcon = expandoBridge.get... [in template "34201#34227#4969877" at line 73, column 57]
----
1<!DOCTYPE html> 
2<html lang="en"> 
3 
4<head> 
5 <meta charset="utf-8"> 
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 
7 <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge"> 
8 <title>Chuyên trang Bầu cử 2021 - 2026</title> 
9 <!-- Font Awesome --> 
10 <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css"> 
11 <!-- Bootstrap core CSS --> 
12 <!-- Your custom styles (optional) --> 
13 
14  <link href="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/4975389/style.css" rel="stylesheet"> 
15   <!-- <link href="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/4975389/stylefixchitietbaiviet.css" rel="stylesheet">--> 
16</head> 
17 
18<body class="fixed-sn dtp-skin"> 
19 
20<!--Header--> 
21 <header> 
22 <img class="clearfix img-fluid mx-auto d-block" src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/4969885/bannerbaucu.jpg" alt="banner cong thong tin dong thap"> 
23  <!-- Sidebar navigation --> 
24  <div id="mySidenav" class="side-nav dtp-sidenav fixed"> 
25   <ul class="custom-scrollbar"> 
26    <!-- Logo --> 
27    <li> 
28     <div class="logo-wrapper "> 
29      <a href="https://dongthap.gov.vn"><img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/logoctt2.png" class="img-fluid flex-center"></a> 
30     </div> 
31    </li> 
32    <!--/. Logo --> 
33    <!--Social--> 
34    <li> 
35     <ul class="social"> 
36			<li><a class="dtp-circle2 text-white" href="#"><span>EN</span></a></li> 
37      <li><a href="#" class="icons-sm fb-ic"><img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/iconzalo.png" height="20" width="20" alt="zalo"></a></li> 
38			<li><a href="#" class="icons-sm fb-ic"><img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/iconyoutube.png" height="20" width="20" alt="youtube"></a></li> 
39			<li><a href="#" class="icons-sm fb-ic"><img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/iconfb.png" height="20" width="20" alt="fb"></a></li> 
40     </ul> 
41    </li> 
42    <!--/Social--> 
43    <!--Search Form--> 
44    <li> 
45			<form class="search-form dtp-timkiem2" role="search" onsubmit="javascript:return false"> 
46      <div class="form-group md-form mt-0 pt-1 "> 
47       <input type="text" class="form-control" placeholder="Tìm kiếm" name="txtNoidung2" autofocus> 
48			 <button class="input-group-addon dtp-btntimkiem2"><i class="fa fa-search text-white"></i></button> 
49      </div> 
50     </form> 
51    </li> 
52    <!--/.Search Form--> 
53    <!-- Side navigation links --> 
54    <li> 
55			<ul class="collapsible collapsible-accordion"> 
56				<#if entries?has_content> 
57					<#assign navItems = entries /> 
58					<#assign selectedChild = "" /> 
59					<#list navItems as navItem> 
60						<#assign nav_item_href_link = "" /> 
61						<#if navItem.isBrowsable()> 
62							<#assign nav_item_href_link = "href='${navItem.getURL()}' ${navItem.getTarget()}" /> 
63						</#if> 
64						<#assign selectedd = "" /> 
65						<#if navItem.isSelected()> 
66							<#assign selectedd = "style='background-color: #ed0678;'" />   
67						</#if> 
68						<#assign  
69							expandoBridge = navItem.getLayout().getExpandoBridge()  
70							classIcon = "" 
71						/> 
72						<#if expandoBridge?has_content> 
73							<#assign classIcon = expandoBridge.getAttribute("ClassIcon") />							 
74						</#if> 
75						<li> 
76							<a ${nav_item_href_link}> 
77								<i class="${classIcon}"></i> 
78								${navItem.getName()}								 
79							</a> 
80<#if navItem.getChildren()?has_content && navItem.getChildren()?size &gt; 0><i class=" collapsible-header fa fa-angle-down rotate-icon"></i></#if>							 
81							<#if navItem.getChildren()?has_content> 
82								<div class="collapsible-body"> 
83									<ul> 
84										<#list navItem.getChildren() as childNavigationItem> 
85											<#if childNavigationItem.isSelected()> 
86												<#assign selectedd = "background-color: #ed0678;" />   
87												<#assign selectedChild = "selectedChild" />   
88											<#else> 
89												<#assign selectedd = "" />  
90											</#if> 
91											<li><a href="${childNavigationItem.getURL()}" >${childNavigationItem.getName()}</a></li> 
92										</#list> 
93									</ul> 
94								</div> 
95							</#if> 
96						</li> 
97					</#list> 
98				</#if>									 
99			</ul> 
100		</li> 
101    <!--/. Side navigation links --> 
102   </ul> 
103  </div> 
104  <!--/. Sidebar navigation --> 
105	 
106  <!-- Navbar --> 
107  <nav class="navbar navbar-toggleable-lg navbar-expand-lg dtp-navbar"> 
108		<div class="container">		 
109				<!-- logo cong thong tin --> 
110					<a class="navbar-brand d-none d-md-inline-block" href="https://dongthap.gov.vn"> 
111						<img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/logoctt2.png" height="43" alt="mdb logo"> 
112					</a> 
113					<a class="navbar-brand d-sm-inline-block d-md-none d-xl-none d-lg-none" href="https://dongthap.gov.vn"> 
114						<img src="https://dongthap.gov.vn/documents/34223/3104770/logoctt2.png" height="43" alt="mdb logo"> 
115					</a> 
116				 <!-- SideNav slide-out button --> 
117				 <div class="float-left d-none d-lg-inline-block"> 
118						<span class="dtp-clicksidenav">&#9776;</span> 
119				 </div> 
120				  
121				 <ul class="nav navbar-nav nav-flex-icons mr-auto d-none d-lg-flex"> 
122					<#if entries?has_content> 
123						<#assign navItems = entries /> 
124						<#assign selectedChild = "" /> 
125						<#list navItems as navItem> 
126							<#assign nav_item_href_link = "" /> 
127							<#if navItem.isBrowsable()> 
128								<#assign nav_item_href_link = "href='${navItem.getURL()}' ${navItem.getTarget()}" /> 
129							</#if> 
130							<#assign selectedd = "" /> 
131							<#if navItem.isSelected()> 
132								<#assign selectedd = "style='background-color: #ed0678;'" />   
133							</#if> 
134 
135					<li class="nav-item clearfix d-none d-md-inline-block dropdown-m"> 
136					 <a ${nav_item_href_link} class="nav-link dropbtn"><span >${navItem.getName()}<#if navItem.getChildren()?has_content && navItem.getChildren()?size &gt; 0><i class="fa fa-caret-down pl-1"></i></#if></span></a> 
137						<#if navItem.getChildren()?has_content> 
138							<div class="dropdown-content-m"> 
139								<#list navItem.getChildren() as childNavigationItem> 
140									<#if childNavigationItem.isSelected()> 
141										<#assign selectedd = "background-color: #ed0678;" />   
142										<#assign selectedChild = "selectedChild" />   
143									<#else> 
144										<#assign selectedd = "" />  
145									</#if> 
146									<a href="${childNavigationItem.getURL()}">${childNavigationItem.getName()}</a> 
147								</#list> 
148							</div> 
149						</#if> 
150					</li> 
151					</#list> 
152				</#if> 
153				</ul> 
154				 
155				<form class="form-inline dtp-timkiem d-none d-xl-inline-block"> 
156					<input class="form-control" type="text" placeholder="Tìm kiếm" name="txtNoidung"> 
157					<button class="input-group-addon dtp-btntimkiem"><i class="fa fa-search text-grey"></i></button> 
158				</form> 
159				<div class="nav-item d-sm-inline-block d-xl-none d-lg-none"> 
160					<span class="dtp-clicksidenav text-white"><i class="fas fa-bars"></i></span> 
161				</div> 
162		 </div><!-- end container--> 
163  </nav> 
164  <!-- /.Navbar --> 
165 </header> 
166 <!--/.Header--> 

Ứng dụng lồng nhau

Xuất bản thông tin

null Câu 43. Trách nhiệm của Chính phủ đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?

Câu 43. Trách nhiệm của Chính phủ đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?

02:45 05/03/2021
| | |

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử.

Hiển thị Tới trang của 135 < >

Xuất bản thông tin

Cơ quan phát ngôn chính thống của UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh - 0277.3851431

Liên hệ: Quảng cáo | Ban Biên tập | Cộng tác| Sơ đồ website

Điện thoại: 0277.3853949 – 0277.3853744 | Fax: 0277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh

Follow