dai hoi dang dong thap dai hoi dang dong thap

Xuất bản thông tin

null Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 248-KL/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 248-KL/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

dcs du thao van kien van ban huong dan nghi quyet ket luan tinh uy