Xuất bản thông tin

null Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019

Nội dung:

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi  
phòng, chống đuối nƣớc trẻ em năm 2019 
  
Thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể 
thực hiện dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống 
đuối nước trẻ em tại Việt Nam” và Kế hoạch số 866/KH-BVHTTDL ngày 13/3/2019 
của Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ phát động toàn dân tập 
luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019, Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành 
Kế hoạch thực hiện, với các nội dung như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
1. Mục đích:  
- Tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng 
an toàn trong môi trường nước, đồng thời,  vận động toàn dân tích cực tập luyện 
môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, thể  lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ  em và 
cộng đồng. 
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường 
và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, 
chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh. 
2. Yêu cầu: 
- Tổ chức Lễ phát động phải đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, 
tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng của toàn dân và trẻ em tham gia học bơi. 
- Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho việc tổ chức Lễ phát động và 
triển khai các hoạt động bơi lội phòng, chống đuối nước. 
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ CHƢƠNG TRÌNH LỄ 
1. Thời gian và địa điểm: 
- Lễ phát động cấp tỉnh tổ chức vào lúc 7 giờ 00 ngày 24/5/2019.  
-  Địa điểm tổ  chức:  Nhà thi đấu, Khu liên hợp TDTT Đồng Tháp (số  3, 
Đường Duy Tân, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp). 
2. Chƣơng trình Lễ phát động:  
Gồm các nội dung chính như sau: 
- Văn nghệ chào mừng; 
- Xem phóng sự/clip về phòng, chống đuối nước cho trẻ em; 2 
 
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 
- Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Bộ LĐ – TB&XH (Ban QLDA); 
- Phát biểu của lãnh đạo UBND Tỉnh phát động phòng, chống đuối nước trẻ 
em năm 2019; 
- Phát biểu hưởng ứng của đại diện học sinh; 
- Ký kế hoạch liên tịch về phòng, chống đuối nước trẻ em; 
- Giới thiệu thực hành cứu đuối; 
- Giao lưu trả lời câu hỏi về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. 
- Đáp từ, kết thúc. 
3. Công tác tuyên truyền: 
- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, tranh ảnh, phát clip về kỹ thuật bơi, 
kỹ  năng phòng, chống đuối nước trẻ  em tại địa điểm tổ  chức Lễ  phát động. Nội 
dung khẩu hiệu tuyên truyền: “Toàn dân tham gia phòng chống đuối nước trẻ em”, 
“Học bơi để phòng, chống đuối nước”, “Học bơi để nâng sức khỏe và phát triển thể 
lực tầm vóc”; “Học bơi để an toàn trong môi trường nước”; “Toàn dân hưởng ứng 
Chương trình sức khỏe Việt Nam”, “Toàn dân tích cực học bơi phòng, chống đuối 
nước”,… 
- Đưa tin về Lễ phát động và tình hình triển khai các hoạt động dạy bơi, học 
bơi phòng, chống đuối nước trẻ em trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp 
và truyền thanh trực tiếp trên Đài Truyền thanh huyện, Trạm Truyền thanh 144 xã, 
phường, thị trấn. 
III. SỐ LƢỢNG, THÀNH PHẦN THAM DỰ: 
Tổng số tham dự: 1.100 đại biểu, trong đó:  
1. Cấp Trung ương, gồm: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản 
lý dự án Phòng, chống đuối nước trẻ em và Nhà tài trợ dự án. 
2. Cấp Tỉnh, gồm: lãnh đạo UBND Tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Lao động 
– Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh, Hội Nông dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát 
nhân dân Tỉnh, Công an Tỉnh, Ban An toàn giao thông Tỉnh, Báo Đồng Tháp, Đài 
Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. 
3. Cấp huyện, gồm: lãnh đạo UBND huyện, Phòng Lao động – Thương binh 
và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn 
hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố. 
4. Đại diện phụ huynh học sinh các trường mầm non; Ban Giám hiệu và Tổng 
phụ trách đội; học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại thành phố Cao Lãnh (số lượng do 
Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định và mời). 
 3 
 
IV. KINH PHÍ 
1. Từ nguồn kinh phí của dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và 
bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Đồng Tháp”.  
2. Từ nguồn sự nghiệp thể dục thể thao được giao năm 2019 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
3. Nguồn vận động, tài trợ (nếu có). 
V. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC 
1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh phụ trách khối Văn hoá 
xã hội; 
2. Các Phó Trưởng ban:  
- Ông Bùi Thành Nhơn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 
- Ông Nguyễn Hữu Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 
- Ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
3. Các thành viên:  
-  Bà Lê Thị  Phiến,  Trưởng  phòng Trẻ  em-Bình đẳng giới,  Sở  Lao động- 
Thương binh và Xã hội; 
- Ông Lương Hoàng Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 
- Ông Trần Tấn Lực, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Sở Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch; 
- Ông Nguyễn Văn Vững, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể 
dục thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 
- Ông Phạm Chí Hiệp, Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và 
Đào tạo; 
- Ông Phạm Văn Lam, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông Tỉnh; 
- Ông Nguyễn Quốc Hải, Phó Trưởng Công an thành phố Cao Lãnh. 
VI. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
TT  Nội dung  Đơn vị  
chủ trì 
Đơn vị  
phối hợp 
Dự kiến thời 
gian hoàn 
thành 
1  Dự  toán kinh phí, phân công thực 
hiện hậu cần buổi lễ 
Sở LĐTBXH 
Sở VHTTDL 
Các đơn vị thành 
viên Ban tổ chức Lễ 
phát động 
ngày  
20/5/2019 

Làm phim phóng sự về phòng, chống 
đuối nước trẻ em 
Sở LĐTBXH  Đài PT-TH  
Đồng Tháp 
Từ ngày 20/4 
– 20/5/2019 

Xây dựng kịch bản chương trình Lễ 
phát động 
Sở VHTTDL  Sở LĐTBXH 
 
ngày 
22/5/2019 4 
 
TT  Nội dung  Đơn vị  
chủ trì 
Đơn vị  
phối hợp 
Dự kiến thời 
gian hoàn 
thành 

Mời đại biểu tham dự Lễ phát động 
Văn phòng 
UBND Tỉnh 
Sở LĐTBXH, Sở 
GDĐT 
ngày  
22/5/2019 

Chuẩn bị  kế  hoạch liên tịch về 
phòng, chống đuối nước trẻ em 
Sở LĐTBXH 
Sở VHTTDL   
Sở GDĐT, YT, 
GTVT,  CA, 
HLHPN, Đoàn 
TNCSHCM, HND 
góp ý  
ngày  
22/5/2019 

Chọn 01 em học sinh phát biểu  
Sở GDĐT    ngày  
22/5/2019 

Chọn 02 MC dẫn chương trình Lễ 
phát động 
Sở VHTTDL  Sở LĐTBXH 
 
ngày  
22/5/2019 

Lắp ráp sân khấu; âm thanh, ánh 
sáng, bố  trí bục phát biểu, bàn ghế 
ngồi đại biểu; trang trí phông chữ 
màn hình led, pano trên sân khấu; cờ 
phướn, băng ron treo khu vực diễn ra 
lễ phát động; chỉ đạo bố  trí điểm và 
người giữ xe đại biểu 
Sở VHTTDL  Sở LĐTBXH 
 
ngày  
23/5/2019 

Chuẩn bị  câu hỏi giao lưu trả  lời về 
phòng, chống đuối nước cho trẻ em 
Sở LĐTBXH 
 
Sở VHTTDL 
 
ngày  
22/5/2019 
10 
Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ, trống 
kèn chào mừng 
Đoàn 
TNCSHCM 
Tỉnh 
Sở LĐTBXH 
 
ngày  
22/5/2019 
11 
Liên hệ  đơn vị  giới thiệu thực hành 
cứu đuối 
Ban ATGT 
tỉnh 
Sở LĐTBXH 
ngày  
22/5/2019 
12 
Phân công người hỗ  trợ giữ  an ninh 
trật tự buổi lễ 
CA TP. Cao 
Lãnh 
Sở VHTTDL 
ngày  
24/5/2019 
13 
Tổ  chức  truyền thanh trực tiếp buổi 
Lễ  phát động trên Đài Truyền thanh 
huyện, Trạm Truyền thanh xã, 
phường, thị trấn. 
UBND các 
huyện, thị, 
thành phố 
Đài PT-TH ĐT 
 
ngày  
24/5/2019 
14 
Chuẩn bị  địa điểm tổ  chức lễ  phát 
động.  
Sở VHTTDL  Sở LĐTBXH 
 
ngày  
23/5/2019 
15 
Hướng dẫn huyện, thị xã, thành phố 
tổ chức Lễ phát động năm 2019 
Sở LĐTBXH  Sở VHTTDL, 
GDĐT 
Tháng 6/2019 
16 
Tổng hợp, báo cáo kết quả  tổ  chức 
Lễ phát động 
Sở LĐTBXH  Sở VHTTDL  ngày 
12/6/2019 5 
 
Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện 
tốt Kế hoạch này. Các vấn đề phát sinh vướng mắc, kịp thời tổng hợp báo cáo Uỷ 
ban nhân dân Tỉnh xem xét.