Xuất bản thông tin

null Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thuể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung:

 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Huấn luyện  
và Thi đấu thuể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định  số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014  của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 
nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 
Xét đề nghị của  Giám đốc  Sở Tài chính  tại Công văn số 451/STC-
QLG.CS ngày 01 tháng 3 năm 2019, 
 
QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu thể dục thể thao  trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với 
những nội dung chủ yếu như sau:  
1. Gói thầu số 1: 
a) Tên gói thầu: Mua sắm trang phục, dụng cụ tập luyện và thi đấu môn 
Cầu lông.  
b) Giá gói thầu: 153.040.000 đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng (có Danh 
mục kèm theo - Công văn số 451/STC-QLG.CS ngày 01 tháng 3 năm 2019). 
c) Nguồn vốn: nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề đã 
bố trí dự toán năm 2019 của đơn vị. 
d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn. 
đ) Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
e) Loại hợp đồng: trọn gói.   2 
g) Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý 1-2 năm 2019.  
h) Thời gian thực hiện: tối đa 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  
2. Gói thầu số 2: 
a) Tên gói thầu: Mua sắm trang phục, dụng cụ tập luyện và thi đấu môn 
Karate.  
b) Giá gói thầu: 254.300.000 đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng (có Danh 
mục kèm theo - Công văn số 451/STC-QLG.CS ngày 01 tháng 3 năm 2019). 
c) Nguồn vốn: nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề đã 
bố trí dự toán năm 2019 của đơn vị. 
d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh. 
đ) Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
e) Loại hợp đồng: trọn gói. 
g) Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý 1-2 năm 2019.  
h) Thời gian thực hiện: tối đa 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
Điều 2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao  tổ chức thực 
hiện gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này.