Xuất bản thông tin

null Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung:


Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định  số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014  của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 
nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 
Xét đề nghị của  Giám đốc  Sở Tài chính  tại Công văn số 452/STC-
QLG.CS ngày 01 tháng 3 năm 2019, 
 
QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Ứng dụng 
nông nghiệp công nghệ cao trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
với những nội dung chủ yếu như sau:  
1. Gói thầu số 1: 
a) Tên gói thầu: Mua cá điêu hồng bố mẹ.  
b) Giá gói thầu: 150.000.000 đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng (có Danh 
mục kèm theo - Công văn số 452/STC-QLG.CS ngày 01 tháng 3 năm 2019). 
c) Nguồn vốn: 50% nguồn kinh phí khuyến nông đã bố trí dự toán năm 
2019 và 50% nguồn đối ứng của đơn vị. 
d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn. 
đ) Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
e) Loại hợp đồng: trọn gói. 
g) Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý 1-2 năm 2019.    2 
h) Thời gian thực hiện: tối đa 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  
2. Gói thầu số 2: 
a) Tên gói thầu: Mua thức ăn thủy sản.  
b) Giá gói thầu: 462.000.000 đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng (có Danh 
mục kèm theo - Công văn số 452/STC-QLG.CS ngày 01 tháng 3 năm 2019). 
c) Nguồn vốn: 50% nguồn kinh phí khuyến nông đã bố trí dự toán năm 
2019 và 50% nguồn đối ứng của đơn vị. 
d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh. 
đ) Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
e) Loại hợp đồng: trọn gói. 
g) Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: quý 1-2 năm 2019.  
h) Thời gian thực hiện: tối đa 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
Điều 2. Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao  tổ chức thực 
hiện gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Giám đốc  Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao  chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.