Xuất bản thông tin

null Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Nội dung:


Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc 
trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định  số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6  năm 2014  của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn          
nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 
hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân 
dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị  - xã hội; tổ 
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 
Xét đề nghị của  Giám đốc Sở  Tài chính  tại  Báo cáo thẩm định số 
2602/STC-QLG.CS ngày 20 tháng 11 năm 2019, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Khu di tích Nguyễn 
Sinh Sắc trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, với những nội dung chủ 
yếu sau:  
1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị các nhà gỗ phục vụ lưu trú, khu 
ẩm thực tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. 
2. Giá gói thầu: 250.500.000 đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng  (chi 
tiết tại Danh  mục đính kèm  Báo cáo thẩm định  số  2602/STC-QLG.CS  ngày 
20/11/2019 của Sở Tài chính). 
3. Nguồn vốn: đã bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.  
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh. 
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 
7. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2019. 
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  2 
 
 
Điều 2. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  chịu trách nhiệm 
hướng dẫn và giám sát đơn vị thực hiện theo quy định. Giám đốc Khu di tích 
Nguyễn Sinh Sắc tổ chức thực hiện gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định 
hiện hành. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4.  Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài 
chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch;  Giám đốc Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc  chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.