Xuất bản thông tin

null V/v điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp

Nội dung:

 
V/v điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 
xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung 
tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp
Xét Công văn số 221/SLĐTBXH-TCKT ngày 20  tháng 02 năm 2019 của Sở 
Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xin chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi 
tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp và Công 
văn số 324/SXD-KTQH.HTKT ngày 18  tháng 3 năm 2019 của Sở Xây dựng tham 
mưu nội dung nêu trên; Uỷ ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau: 
1. Thống nhất chủ trương cho lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 
xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp theo nội dung 
tham mưu của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên; điều chỉnh Quy hoạch đã phê 
duyệt thành 02 khu vực, trong  đó khu vực 1 có quy mô khoảng 1,50ha, bao gồm 
0,61ha đất hiện trạng của Trung tâm, được điều chỉnh để xây dựng cơ sở vật chất 
phục vụ hoạt động Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025; 
khu vực 2 có quy mô khoảng 3,20ha điều chỉnh trả lại hiện trạng sử dụng đất cho các 
tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch. 
2. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 
- Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh 
Quy hoạch nêu trên, trình thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch theo quy định; 
chi phí lập điều chỉnh đồ án quy hoạch chỉ tính trên phạm vi khu vực 1; 
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh rà soát hồ sơ về công tác quy 
hoạch xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định cụ thể khu vực đất phải 
trả lại hiện trạng sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân.