Xuất bản thông tin

null V/v thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung:


V/v thực hiện chính sách, pháp luật về 
quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại 
đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp  
 
Thực hiện ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tại Báo 
cáo số 33/BC-ĐĐBQH ngày 14 tháng 3 năm 2019 về kết quả giám sát “Việc 
thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô 
thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” trên địa bàn 
tỉnh Đồng Tháp; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 
1. UBND huyện, thị xã, thành phố khi điều chỉnh quy hoạch phải rà soát 
lại  tình hình thực tế địa phương, khảo sát thực tế, ý kiến cộng đồng dân cư và 
các đơn vị chuyên môn tránh tình trạng điều chỉnh theo ý kiến chủ quan của nhà 
đầu tư, gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, phá vỡ tổng thể quy hoạch 
được duyệt; đồng thời, thực hiện quản lý tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng hàng 
năm của địa phương.  
2. Sở Tài nguyên và Môi trường lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm theo quy định pháp luật, trình UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu 
UBND tỉnh quản lý, sử dụng hiệu  quả quỹ đất công; thực hiện  cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất đồng bộ trên hành lang an toàn đường bộ của 
các tuyến đường Tỉnh lộ, Quốc lộ đi qua nhiều địa phương.    
3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quản lý tốt tài sản, trụ sở cơ quan 
(khi cơ quan đã di dời chỗ mới) tránh tình trạng cơ quan cũ tiếp tục quản lý cho 
thuê, cho mượn; kịp thời cập nhật “Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” khi 
có biến động. 
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận 
đầu tư cho các dự án mới, đảm bảo hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội; cam kết lộ 
trình và thời gian triển khai thực hiện dự án tránh tình trạng “dự án treo” do 
chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, chậm thực hiện hoặc không  đúng 
mục đích sử dụng đất.  
5. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất 
UBND tỉnh rà soát, huỷ bỏ “quy hoạch treo” kéo dài ảnh hưởng đến quyền và 
lợi ý hợp pháp của người dân. 2 
 
6. Các Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng phối hợp chặt chẽ trong quản lý 
quy hoạch, trật tự xây dựng khắc phục tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm 
kênh, rạch và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.