Xuất bản thông tin

null V/v chủ trương lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung:


V/v chủ trương lập Quy hoạch tỉnh 
Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 534/TTr-SKHĐT 
ngày 08 tháng 3 năm 2019 về việc chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch tỉnh 
Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nội dung hội ý của 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 18/4/2019; Ủy ban nhân dân 
Tỉnh có ý kiến như sau: 
1. Thống nhất chủ trương lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021  - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công 
văn nêu trên. 
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh triển 
khai các bước xây dựng quy hoạch theo quy định (ngay sau khi có văn bản 
hướng dẫn Luật Quy hoạch của Bộ, ngành Trung ương)./.