Xuất bản thông tin

null V/v chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

Nội dung:


 
V/v chủ trương điều chỉnh cục bộ 
Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 484/SXD-KTQH.HTKT 
ngày 18 tháng 4 năm 2019 về việc báo cáo, đề xuất chủ trương điều chỉnh cục 
bộ Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030; Ủy 
ban nhân tỉnh chỉ đạo như sau: 
1. Thống nhất chủ trương cho UBND thị xã Hồng Ngự thực hiện điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự theo đề nghị của Sở Xây 
dựng tại Công văn nêu trên. 
2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự thực hiện đầy đủ trình tự, 
thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch theo quy định hiện hành. Trong đó lưu 
ý, phải  tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy 
hoạch và các khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp./.