Xuất bản thông tin

null V/v bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên đối với viên chức không giữ chức vụ hoặc không được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên

Nội dung:

 
Về việc bồi dưỡng kiến thức Quản 
lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch 
chuyên viên đối với viên chức 
không giữ chức vụ hoặc không 
được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, 
quản lý cấp phòng trở lên
 
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 768/SNV-CCVC ngày 11 
tháng 4 năm 2019 về việc xây dựng mức thu học phí bồi dưỡng viên chức; Uỷ 
ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
1. Để tạo điều kiện cho viên chức không giữ chức vụ hoặc không được 
quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên  tham gia bồi dưỡng 
kiến thức  đáp ứng tiêu chuẩn quy định ngạch chuyên viên. Đề nghị Trường 
Chính trị tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng mức thu học phí học 
bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cho 
viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản  lý, gửi Sở Tài chính thẩm định, 
trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 
2. Giao Sở Nội vụ hỗ trợ Trường Chính trị tỉnh thông báo đến viên chức 
có nhu cầu biết và đăng ký tham gia;  các viên chức tham gia lớp bồi dưỡng 
kiến thức phải tự chi trả học phí hoặc được hỗ trợ chi trả học phí  từ kinh phí 
của đơn vị sự nghiệp (nếu có).