Xuất bản thông tin

null V/v chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

Nội dung:


 
V/v chủ trương điều chỉnh cục bộ 
Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 

Theo tinh thần nội dung cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh  ngày 25/11/2019  về việc  xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy chung 
hoạch thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030; Ủy ban nhân tỉnh chỉ 
đạo như sau: 
1. Thống nhất chủ trương cho UBND thị xã Hồng Ngự thực hiện điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự theo đề nghị của Sở Xây 
dựng tại Công văn nêu trên. 
2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự thực hiện đầy đủ trình tự, 
thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch theo quy định hiện hành. Trong đó lưu 
ý, phải  tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy 
hoạch và các khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp./.  
(Công văn nầy thay thế Công văn số 190/UBND-ĐTXD ngày 
08/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh).