Xuất bản thông tin

null Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp

Nội dung:


Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng  
cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 06 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 
Chính phủ, qui định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  
Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng về hồ sơ của 
nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây 
dựng khu chức năng đặc thù; 
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng 
và quy hoạch đô thị; 
Xét  Công văn số  1502/SXD-KTQH.HTKT ngày  30  tháng 10 năm 2019 
của Sở Xây dựng về việc báo cáo kết quả thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ 
điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tỉnh Đồng Tháp (có Văn bản kèm theo),   
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng 
cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp, với nội dung như sau: 
1. Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng 
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp. 
2. Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch: 
- Khu quy hoạch thuộc địa  bàn xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp, được mở rộng từ Trung tâm Bảo trợ  xã hội hiện  trạng, có giới hạn như 
sau: 
+ Phía Đông - Bắc: Giáp đường Thống Linh nối dài; 
+ Phía Tây - Bắc: Giáp đường đi xã Tân Hội Trung; 
+ Phía Đông - Nam: Giáp đất nông nghiệp; 
+ Phía Tây -Nam: Giáp đất dân cư; 
- Quy mô điều chỉnh quy hoạch khoảng 4,70ha, trong đó, Khu vực 1 có 
quy mô khoảng 1,50ha được điều chỉnh, bố trí mặt bằng xây dựng cơ sở vật chất   2 
phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 
2020 – 2025 và có thể kéo dài hơn; Khu vực 2 có quy mô khoảng 3,20ha được 
điều chỉnh phù hợp tình hình sử dụng đất và phát triển đô thị của khu vực.  
3. Mục tiêu quy hoạch: 
- Đồ án quy hoạch sẽ xác định tính chất, quy mô  Khu vực 1, mở rộng 
Trung tâm Bảo trợ xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng đến năm 2025 và có thể kéo 
dài hơn. 
- Xác định không gian phát triển của khu vực và cơ sở hạ tầng phù hợp với 
vai trò, tính chất, chức năng của Trung tâm.  
- Xác định tính chất, chức năng sử dụng đất khi điều chỉnh Khu vực 2. 
- Tạo cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng.  
4. Tính chất khu quy hoạch: 
- Khu vực 1, điều chỉnh bố trí mặt bằng xây dựng cơ sở vật chất phục vụ 
cho hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp, có chức năng nuôi 
dưỡng, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội của Tỉnh đến năm 2025 và có thể 
kéo dài hơn. 
- Khu vực 2, điều chỉnh chức năng sử dụng đất phù hợp với tình hình phát 
triển đô thị của khu vực. 
5. Các chỉ tiêu cơ bản, các yêu cầu nghiên cứu chủ yếu và danh mục 
hồ sơ đồ án: 
Thống nhất  theo Công văn số 1502/SXD-KTQH.HTKT ngày 30 tháng 10 
năm 2019 của Sở Xây dựng về việc báo cáo kết quả thẩm định và trình phê 
duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng nâng cấp, mở rộng 
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp. 
6. Dự toán chi phí và nguồn vốn lập Quy hoạch:    
6.1. Dự toán chi phí: Tổng kinh phí lập quy hoạch là 123.851.962 đồng; 
làm tròn 123.852.000 đồng  (Một trăm hai mươi ba triệu, tám trăm năm mươi hai 
nghìn đồng). 
6.2. Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh. 
7. Tiến độ và tổ chức thực hiện: 
- Tiến độ thực hiện: Thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 06 tháng kể 
từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.  
- Tổ chức thực hiện: 
+ Cơ quan chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Lao động – Thương binh và Xã 
hội. 
+ Cơ quan phê duyệt đồ án quy hoạch: Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh.  
+ Cơ quan thẩm định đồ án quy hoạch: Cơ quan chuyên môn trực thuộc 
Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh. 
   3 
Điều 2. Giao nhiệm vụ thực hiện. 
a. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức lập  hoàn chỉnh  đồ án Quy hoạch theo nhiệm vụ  điều 
chỉnh Quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định này và tuân thủ đúng quy định 
của nhà nước;  thực hiện  các  kiến nghị,  đề xuất  có liên quan tại  Công văn số 
1502/SXD-KTQH.HTKT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Sở Xây dựng; trình cơ 
quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 
b. Giao Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh tổ chức thẩm định, phê duyệt đồ 
án Quy hoạch nêu trên theo đúng quy định; 
c. Giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh nguồn 
vốn bố trí thanh toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch nêu trên. 
Điều  3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;  Chánh Văn 
phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài Chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao 
động – Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện Cao Lãnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.