Xuất bản thông tin

null V/v tham dự Hội nghị lập quy hoạch, kế hoạch phát triển KT- XH tại đồng bằng sông Cửu Long

Nội dung:


V/v tham dự Hội nghị lập quy 
hoạch, kế hoạch phát triển KT-
XH tại đồng bằng sông Cửu Long 
 
Tiếp nhận văn bản của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ về việc mời 
dự Hội nghị về công tác lập quy hoạch, kế hoạch tại đồng bằng sông Cửu Long 
tích hợp phòng chống rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bình đẳng 
giới (có văn bản kèm theo), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương 
chỉ đạo: 
Giao Giám đốc các Sở nêu trên cử lãnh đơn vị tham dự Hội nghị (lãnh đạo 
Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của Hội nghị). 
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh truyền đạt đến Thủ trưởng các đơn vị 
biết, thực hiện.