Xuất bản thông tin

null V/v quy hoạch định hướng các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nội dung:

 
V/v quy hoạch định hướng các Khu 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh   
 
Căn cứ Biên bản số 366/BB-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về 
việc hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những nội dung 
do các cơ quan, đơn vị  trình UBND tỉnh,  Phó Chủ  tịch UBND  tỉnh Nguyễn 
Thanh Hùng có ý kiến như sau: 
Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và 
các đơn vị có liên quan khảo sát thực tế các địa điểm lập quy hoạch định hướng 
các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020; báo cáo, đề 
xuất UBND tỉnh trong tháng 11/2019. 
Lưu ý: Việc đề  xuất địa điểm lập quy hoạch định hướng các khu công 
nghiệp trên địa bàn  tỉnh đến năm 2020 cần tránh trùng lặp giữa các khu công 
nghiệp, phải gắn với nguồn lao động và nguyên liệu sản xuất. 
Văn phòng UBND  tỉnh  truyền đạt  ý kiến nêu trên  đến  các  đơn  vị  biết, 
thực hiện.