Báo cáo khảo sát tình hình thực hiện cơ chế "đặt hàng"

Báo cáo hoạt động Hội

Báo cáo khảo sát tình hình thực hiện cơ chế "đặt hàng"

Thực hiện Công văn số 914/VPUBND-TCD-NC ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc khảo sát tình hình thực hiện cơ chế “đặt hàng”, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện

Xem chi tiết tại đây