Asset Publisher

null Thông báo đấu giá quyền khai thác cá mùa vụ 2022

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

Thông báo đấu giá quyền khai thác cá mùa vụ 2022

Ngày 10/3/2023, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông báo số 50/TBĐG Thông báo đấu giá tài sản lần 3: Đấu giá quyền khai thác cá mùa vụ 2022. Lô 1 - 2, Khu B - Đội I. Thời gian khai thác 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Tài sản của Ban quản lý Rừng tràm Gáo Giồng quản lý.

Xem chi tiết Thông báo số 50/TBĐG tại đây.