Asset Publisher

null Phiên họp thứ 3 Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh

Post details Tin tức

Phiên họp thứ 3 Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh

Ngày 8/3/2021, Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh tổ chức phiên họp lần thứ 3 để đánh giá tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh đã chủ trì cuộc họp. Tham dự có ông Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện và các thành viên Ủy ban bầu cử Huyện.

Quang cảnh phiên họp

Đến nay, Ủy ban bầu cử Huyện đã ban hành Nghị quyết và công bố đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện.  Theo đó, toàn huyện có 9 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu là 35 đại biểu, đồng thời Ủy ban bầu cử xã, thị trấn đã ban hành Nghị quyết ấn định và công bố số đơn vị bầu cử của đơn vị (cấp xã, có tổng số 120 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu là 483 người). 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn được xác định 120 đơn vị bầu cử với 124 khu vực bỏ phiếu, với 182.247 cử tri (91.736 cử tri nữ).  Ủy ban nhân dân Huyện đang thẩm định để ban hành Quyết định phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu theo quy định.  Ủy ban bầu cử Huyện đã ban hành Thông báo thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ người ứng cử Hội đồng nhân dân Huyện từ lúc 7 giờ 00 phút, ngày 22/02/2021 và kết thúc lúc 17 giờ  ngày 14/3/2021.  Ủy ban bầu cử xã, thị trấn đã ban hành Thông báo thời gian và địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện đã ban hành Công văn điều chỉnh cơ cấu, số lượng đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân Huyện gửi Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện thông báo cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị biết giới thiệu người ứng cử. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện cũng đã tổ chức xong Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu đánh giá cao kết quả thực hiện đến thời điểm hiện tại, đồng thời đề nghị thành viên Ủy ban bầu cử Huyện căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đảm bảo các bước theo quy định, trong đó lưu ý các nội dung về: kiện toàn thành viên Ủy ban bầu cử cấp xã; xây dựng dự toán kinh phí; giải quyết kịp thời đúng luật các khiếu nại tố cáo của công dân; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, xã thị trấn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là trong tổng hợp các biểu mẫu; Trưởng các tiểu ban giao việc cho các thành viên và có kiểm tra, giám sát thường xuyên; xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia bầu cử với tinh thần phấn khởi nhất; quan tâm đến công tác phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa các thành viên Ủy ban bầu cử Huyện và các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ bầu cử vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình. Trong công tác tuyên truyền bầu cử phải lồng ghép tuyên truyền các hoạt động khác, trong đó có công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Cao Lãnh được thành công tốt đẹp.

Thành Sơn