BỘ KẾ HOẠCH CÁC LĨNH VỰC UBND HUYỆN CAO LÃNH

Trang chủ Công khai KH_NT

BỘ KẾ HOẠCH CÁC LĨNH VỰC UBND HUYỆN CAO LÃNH

STT

NỘI DUNG

XEM CHI TIẾT

KINH TẾ XÃ HỘI - KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

1

Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Huyện Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

2

Kế hoạch số 107/KH-CĐCĐ-UBND ngày 07/7/2022 phối hợp giữa Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp với UBND huyện Cao Lãnh giai đoạn 2022-2025 .

Xem chi tiết KH

3

Kế hoạch số 139/KH-UBND-TCBQLNN II ngày 18/7/2022 phối hợp giữa UBND huyện Cao Lãnh với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II về phối hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025.  

Xem chi tiết KH

4

Kế hoạch số 52/KH-SKHCN-UBND ngày 25/3/2022 phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cao Lãnh giai đoạn 2022-2025.

Xem chi tiết KH

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 29/10/2019 của UBND Huyện Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025.

Xem chi tiết KH

2

Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 23/9/2020 của UBND Huyện phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

3

Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND Huyện Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thuỷ sản nuôi trên địa bàn huyện Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

4

Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND Huyện Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trênđịa bàn huyện Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

5

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND Huyện Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng Hội quán trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

6

Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Huyện Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

7

Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Huyện Thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

8

Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Huyện Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản năm 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

9

Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Huyện Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

10

Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND Huyện Phát triển, củng cố Hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng trên địa bàn huyện Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

11

Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND Huyện Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết KH

12

Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND Huyện Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết KH

13

Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 17/8/2021 của UBND Huyện Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Huyện.

Xem chi tiết KH

14

Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND Huyện Phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết KH

15

Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND Huyện Phát triển nước sạch nông thôn trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

16

Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND Huyện Phát triển thuỷ sản giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết KH

19

Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND Huyện Liên kết giữa các tổ chức kinh tế, Hội quán với các Viện nghiên cứu, Trường đại học trên địa bàn huyện Cao Lãnh đến năm 2025.

Xem chi tiết KH

20

Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND Huyện Thực hiện Kết luận số 534-KL/HU ngày 17/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện (khóa XII) về tiếp tục Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 12/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện (XI) về phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025.

Xem chi tiết KH

21

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND Huyện Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/HU ngày 23/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025.

Xem chi tiết KH

CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI - HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

1

Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND Huyện về thực hiện Kết luận số 248-KL/TU ngày 26/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem chi tiết KH

2

Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND Huyện về phát triển công nghiệp, thương mại gắn với chương trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Cao Lãnh năm 2022.

Xem chi tiết KH

3

Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND Huyện về Thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết KH

4

Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND Huyện về phát triển thương mại điện tử huyện Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

5

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND Huyện về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CPngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Xem chi tiết KH

6

Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND Huyện về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn huyện Cao Lãnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

1

Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND Huyện về thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãnh phí năm 2022.

Xem chi tiết KH

2

Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND Huyện về thực hiện quản lý sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Xem chi tiết KH

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND Huyện về Nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Xem chi tiết KH

2

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND Huyện về Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường trên địa bàn Huyện năm 2022.

Xem chi tiết KH

3

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND Huyện về Thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết KH

4

Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND Huyện về Quản lý đất đai, bảo vệ môi trường tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

5

Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 26/07/2021 của UBND Huyện về Bảo tồn Đa dạng sinh học huyện Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

6

Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Huyện về Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết KH

7

Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND Huyện về Tăng cường quản lý, phân loại, thu gom và xử lý chất thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết KH

8

Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND Huyện về Xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

NỘI CHÍNH

1

Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND Huyện Thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Cao Lãnh, giai đoạn 2021 - 2025” phân kỳ năm 2022.

Xem chi tiết KH

2

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 15/2/2022 của UBND Huyện Phòng, chống tội phạm trên địa bàn Huyện giai đoạn 2022 - 2025.

Xem chi tiết KH

3

Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND Huyện Thực hiện công tác dân vận chính quyền đến năm 2025.

Xem chi tiết KH

4

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND Huyện Khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2030.

Xem chi tiết KH

5

Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND Huyện Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn Huyện giai đoạn 2022 - 2027.

Xem chi tiết KH

6

Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND Huyện Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn Huyện giai đoạn 2022 - 2026.

Xem chi tiết KH

7

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND Huyện Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Huyện.

Xem chi tiết KH

8

Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND Huyện Phòng, chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích trên địa bàn Huyện giai đoạn 2022 - 2025.

Xem chi tiết KH

9

Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND Huyện Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Huyện giai đoạn 2022 - 2025.

Xem chi tiết KH

10

Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND Huyện Thực hiện phong trào thi đua "Chung sức xây dựng Nông thôn mới" đến năm 2025.

Xem chi tiết KH

11

Kế hoạch số 156a/KH-UBND ngày 12/8/2022 của UBND Huyện Thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ đến năm 2025 trên địa bàn Huyện.

Xem chi tiết KH

VĂN HOÁ XÃ HỘI

1

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/3/2022 của UBND Huyện về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1983/QĐ-TT ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Xem chi tiết KH

2

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND Huyện về Thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng năm 2022.

Xem chi tiết KH

3

Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND Huyện về Thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em huyện Cao Lãnh năm 2022.

Xem chi tiết KH

4

Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND Huyện về Tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị, văn hoá trên địa bàn Huyện năm 2022.

Xem chi tiết KH

5

Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND Huyện về Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

6

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND Huyện về Thực hiện Chƣơng trình Mục tiêu Y tế - Dân số đến năm 2025 trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết KH

7

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND Huyện về Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đến năm 2025.

Xem chi tiết KH

8

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND Huyện về Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chƣa đạt chuẩn huyện Cao Lãnh giai đoạn 1 (2022 - 2025).

Xem chi tiết KH

9

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND Huyện về Thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030.

Xem chi tiết KH

10

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND Huyện về Thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn Huyện.

Xem chi tiết KH

11

Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND Huyện về Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Xem chi tiết KH

12

Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 22/6/2021 của UBND Huyện về Triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

13

Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND Huyện về Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

14

Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND Huyện về Giới thiệu việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

15

Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND Huyện về Đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết KH

16

Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND Huyện về Phát triển thể dục, thể thao huyện Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

17

Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND Huyện về Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Cao Lãnh

giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

18

Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND Huyện về Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn huyện Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2030.

Xem chi tiết KH

19

Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND Huyện về Thực hiện Chương trình trợ giúp Người khuyết tật trên địa bàn huyện Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2030.

Xem chi tiết KH

20

Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND Huyện về Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

21

Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND Huyện về Triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết KH

22

Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 22/9/2021 của UBND Huyện về Phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

23

Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 22/9/2021 của UBND Huyện về Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết KH

24

Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND Huyện về Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết KH

25

Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND Huyện về Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết KH

26

Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND Huyện về Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Xem chi tiết KH

27

Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND Huyện về Tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025.

Xem chi tiết KH

28

Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND Huyện về Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2030.

Xem chi tiết KH

29

Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 03/11/2021 của UBND Huyện về Nâng cao chuẩn năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

30

Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 09/11/2021 của UBND Huyện về Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

31

Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 09/11/2021 của UBND Huyện về Thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Xem chi tiết KH

32

Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 09/11/2021 của UBND Huyện về Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

33

Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 09/11/2021 của UBND Huyện về Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

34

Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 09/11/2021 của UBND Huyện về Bảo tồn và phát huy giá trị đình làng, các di tích lịch sử - văn hoá gắn với phát triển du lịch địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

35

Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND Huyện về Phối hợp và vận động giám sát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

36

Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND Huyện về Nâng cao kỹ năng tiếng Anh và công nghệ thông tin, tăng cường áp dụng giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán) trong dạy học cho các trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết KH

37

Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Huyện về Triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Huyện.

Xem chi tiết KH

Navigation Menu

Navigation Menu