HĐND Huyện

Trang chủ HĐND Huyện

HĐND Huyện

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN CAO LÃNH

Description: C:\Users\NT\Desktop\Cap nhat TCHU\LCThien.jpg

Ông Lê Chí Thiện

Bí thư Huyện uỷ/Chủ tịch HĐND huyện Cao Lãnh

Email: chithienvpdt@gmail.com

SĐT: 0911.86.3916

Description: D:\HoNhut\CV\Danh ba danh sach Huyen\HDND\Thien.jpg

Ông Trương Vĩnh Thiện

UVBTV Huyện uỷ/Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Lãnh

Email:  thient239@gmail.com

SĐT: 09 13 846 458

Description: D:\HoNhut\CV\Danh ba danh sach Huyen\HDND\8_VanDuc.jpg

Ông Nguyễn Văn Đức

UVBTV Huyện uỷ/Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Cao Lãnh

Email:  nvduc.hcl@dongthap.gov.vn

SĐT: 0908401404

Description: D:\HoNhut\CV\Danh ba danh sach Huyen\HDND\7_VanNhan.jpg

Ông Đào Văn Nhạn

Huyện uỷ viên/Trưởng ban KTXH HĐND huyện Cao Lãnh

Email:  dvnhan.hcl@dongthap.gov.vn

SĐT: 0918692585

Navigation Menu

Navigation Menu