UBND XÃ, THỊ TRẤN

Nội dung:

UBND XÃ, THỊ TRẤN

---------o0o----------

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail công vụ

1. UBND xã Phong Mỹ

Nguyễn Thành Long

Bí thư ĐU/Chủ tịch

0908340404

ntlong.hcl@dongthap.gov.vn

Phạm Chí Hiếu

Phó Chủ tịch

0902852343

pchieu.hcl@dongthap.gov.vn

2. UBND xã Tân Nghĩa

Trần Thị Thanh Thảo

Bí thư ĐU/Chủ tịch

0385542836

tttthao.hcl@dongthap.gov.vn

Phạm Thanh Tịnh

Phó Chủ tịch

0918750575

pttinh.hcl@dongthap.gov.vn

Phạm Thị Hồng Liên

Phó Chủ tịch

0975154340

pthlien.hcl@dongthap.gov.vn

3. UBND xã Phương Trà

Nguyễn Minh Luân

Chủ tịch

0917309623

nmluan.hcl@dongthap.gov.vn

Lê Thị Thắm

Phó Chủ tịch

0987136061

lttham.hcl@dongthap.gov.vn

4. UBND xã Ba Sao

Thái Văn Lộc

Bí thư ĐU

0913612059

tvloc.hcl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Vĩnh Điền

Chủ tịch

nvdien.hcl@dongthap.gov.vn

Huỳnh Trọng Nhân

Phó Chủ tịch

0917229339

htnhan.hcl@dongthap.gov.vn

Lê Văn Vui

Phó Chủ tịch

0983927242

lvvui.hcl@dongthap.gov.vn

5. UBND xã Phương Thịnh

Đào Văn Nhạn

Bí thư ĐU

0918.69.2585

dvnhan.hcl@dongthap.gov.vn

Đinh Văn Sang

Phó Chủ tịch

0918397987

dvsang.hcl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Thành Tân

Phó Chủ tịch

Cập nhật

nttan.hcl@dongthap.gov.vn

6. UBND xã Gáo Giồng

Lê Chí Trung

Bí thư ĐU/Chủ tịch

0902852006

lctrung.hcl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Thanh Dũng

Phó Chủ tịch

Cập nhật

ntdung.hcl@dongthap.gov.vn

7. UBND xã An Bình

Trương Huyền Trang

Bí thư ĐU/Chủ tịch

0989216005

thtrang.hcl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Quốc Thắng

Phó Chủ tịch

0916939338

nqthang.hcl@dongthap.gov.vn

8. UBND xã Nhị Mỹ

Nguyễn Chí Công

Bí thư ĐU/Chủ tịch

0907202300

nccong.hcl@dongthap.gov.vn

Lê Cẩm Bình

Phó Chủ tịch

0901092966

lcbinh.hcl@dongthap.gov.vn

9. UBND thị trấn Mỹ Thọ

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Bí thư

0913752539

ntbtuyen.hcl@dongthap.gov.vn

Lương Ngọc Dũng

Phó Chủ tịch

0908527177

lndung.hcl@dongthap.gov.vn

Võ Hoàng Ca

Phó Chủ tịch

Cập nhật

vhca.hcl@dongthap.gov.vn

10. UBND xã Mỹ Thọ

Đoàn Minh Tiến

Chủ tịch

0913998224

dmtien.hcl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Hồng Vạn

Phó Chủ tịch

0916905479

nhvan.hcl@dongthap.gov.vn

Hồ Minh Hùng

Phó Chủ tịch

0979355863

hmhung.hcl@dongthap.gov.vn

11. UBND xã Tân Hội Trung

Nguyễn Minh Hiếu

Bí thư ĐU

nmhieu.hcl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Văn Hùm

Phó Chủ tịch

0949499609

nvhung.hcl@dongthap.gov.vn

Lê Kinh Kha

Phó Chủ tịch

0919650911

lkkha.hcl@dongthap.gov.vn

12. UBND xã Mỹ Hội

Nguyễn Văn Ngộ

Chủ tịch

0908730919

nvngo.hcl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Kim Nương

Phó Chủ tịch

Cập nhật

nknuong.hcl@dongthap.gov.vn

13. UBND xã Mỹ Xương

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Bí thư ĐU/Chủ tịch

0945464790

ntttrang.hcl@dongthap.gov.vn

Võ Hưng Minh

Phó Chủ tịch

0919460123

vhminh.hcl@dongthap.gov.vn

14. UBND xã Bình Hàng Trung

Nguyễn Hoàng Thảo

Chủ tịch

0932039687

nhthao.hcl@dongthap.gov.vn

Phan Hồng Sơn

Phó Chủ tịch

Cập nhật

phson.hcl@dongthap.gov.vn

Trần Văn Tâm

Phó Chủ tịch

0939494171

tvtam.hcl@dongthap.gov.vn

15. UBND xã Bình Hàng Tây

Trần Phú Tiền Giang

Bí thư

0916297444

tptgiang.hcl@dongthap.gov.vn

Nguyễn Nam Bình

Chủ tịch

nnbinh.hcl@dongthap.gov.vn

Phan Văn Út

Phó Chủ tịch

Cập nhật

pvut.hcl@dongthap.gov.vn

16. UBND xã Mỹ Long

Nguyễn Văn Sĩ

Chủ tịch

0908730532

nvsi.hcl@dongthap.gov.vn

Huỳnh Tuấn Hiệp

Phó Chủ tịch

Cập nhật

hthiep.hcl@dongthap.gov.vn

17. UBND xã Mỹ Hiệp

Nguyễn Văn Bến

Chủ tịch

0932362023

nvben.hcl@dongthap.gov.vn

Võ Thanh Phong

Phó Chủ tịch

0905252508

vtphong.hcl@dongthap.gov.vn

Hồ Bé Tí

Phó Chủ tịch

0939521927

hbty.hcl@dongthap.gov.vn

18. UBND xã Bình Thạnh

Nguyễn Việt Tâm

Chủ tịch

0908203434

nvtam.hcl@dongthap.gov.vn

Lê Phước Hưng

Phó Chủ tịch

0914113995

lphung.hcl@dongthap.gov.vn

Lê Thanh Long

Phó Chủ tịch

Cập nhật

ltlong.hcl@dongthap.gov.vn

Navigation Menu

Navigation Menu