Asset Publisher

Navigation Menu

Navigation Menu

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 351/NQ-HĐND 24/08/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 350/NQ-HĐND 12/08/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị xã Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021
3 349/NQ-HĐND 12/08/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị xã Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021
4 348/NQ-HĐND 05/08/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021
5 347/NQ-HĐND 05/08/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021
6 346/NQ-HĐND 05/08/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc, nhiệm kỳ 2016-2021
7 345/NQ-HĐND 05/08/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc, nhiệm kỳ 2016-2021
8 344/NQ-HĐND 05/08/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016-2021
9 343/NQ-HĐND 05/08/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016-2021
10 337/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2021
11 336/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết quy định số lượng, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 335/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 334/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021
14 333/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết về việc bổ sung diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 332/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 331/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết ban hành chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 330/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết về việc thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (lần 2)
18 329/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi kinh phí đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 328/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
20 327/NQ-HĐND 10/07/2020 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh Đồng Tháp Khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
21 318/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết về việc thông qua ĐA thành lập phường An Bình A, phường An Bình B và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
22 317/2020/NQ-HĐND 21/04/2020 NQ sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
23 315/2020/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
24 316/2020/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 33/2005/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2005 về việc phê chuẩn bổ sung Phòng Y tế vào cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã.
25 313/2020/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 253/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2020 trên bàn tỉnh Đồng Tháp.
26 314/2020/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 298/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển đất trồng lúa nước thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
27 312/2020/NQ-HĐND 21/04/2020 NQ điều chỉnh, bổ sung phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
28 310/2020/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Tháp
29 311/2020/NQ-HĐND 21/04/2020 NQ điều chỉnh phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 84/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
30 309/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp xã giai đoạn 2016 - 2020.
31 308/2020/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
32 307/2020/NQ-HĐND 21/04/2020 NQ điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án vào Nghị quyết số 275/2019/NQ-HĐND ngày 08/10/2019 của HĐND Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án thuộc KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ
33 306/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh.
34 305/NQ-HĐND 21/04/2020 Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trụ sở cấp xã, tỉnh Đồng Tháp
35 303/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên một số ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
36 302/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2020
37 301/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết giao biên chế công chức hành chính của tỉnh Đồng Tháp năm 2020
38 300/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Cao Lãnh là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Đồng Tháp
39 299/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 - 2024)
40 297/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
41 295/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học phổ thông Kiến Văn
42 296/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp trên điạ bàn tỉnh Đồng Tháp
43 294/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ ĐT848 đến nút giao thông cầu Cái Cỏ)
44 292/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2
45 293/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4)
46 291/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (lần 1)
47 289/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
48 290/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
49 288/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2018
50 287/2019/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Navigation Menu