Asset Publisher

Navigation Menu

Navigation Menu

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 62/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ.
2 61/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết về việc bãi bỏ NQ số 30/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Tháp quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh ĐT
3 60/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết ban hành quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 59/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020
5 58/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 57/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2021
7 56/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết thực hiện chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 55/2016NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết ban hành Chương trình việc làm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2021
9 54/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết về Chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 53/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2017
11 51/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2016-2021
12 52/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2016-2021
13 50/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2016-2021
14 49/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2016-2021
15 48/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2016-2021
16 47/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2016-2021
17 46/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện TX Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021
18 45/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện TX Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021
19 44/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện TX Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021
20 43/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện TP Sa Đéc, nhiệm kỳ 2016-2021
21 42/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện TP Sa Đéc, nhiệm kỳ 2016-2021
22 41/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện TP Sa Đéc, nhiệm kỳ 2016-2021
23 40/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016-2021
24 39/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016-2021
25 38/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016-2021
26 37/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021
27 36/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021
28 35/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021
29 33/NQ-HĐND 07/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021
30 32/NQ-HĐND 07/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021
31 31/NQ-HĐND 07/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Thanh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021
32 30/NQ-HĐND 07/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng, nhiệm kỳ 2016-2021
33 29/NQ-HĐND 07/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng, nhiệm kỳ 2016-2021
34 28/NQ-HĐND 07/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng, nhiệm kỳ 2016-2021
35 27/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2016-2021
36 26/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2016-2021
37 25/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2016-2021
38 24/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND TP Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016-2021
39 23/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016-2021
40 22/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016-2021
41 21/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Lai Vung, nhiệm kỳ 2016-2021
42 20/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Lai Vung, nhiệm kỳ 2016-2021
43 19/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Lai Vung, nhiệm kỳ 2016-2021
44 18/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016-2021
45 17/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016-2021
46 16/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016-2021
47 15/NQ-HĐND 27/06/2016 Nghị quyết về việc thành lập tổ đại biểu và chỉ định tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
48 14/NQ-HĐND 27/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ban VH-XH HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
49 13/NQ-HĐND 27/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ban KT-NS HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020
50 12/NQ-HĐND 22/06/2016 Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ban Pháp chế HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Navigation Menu