Biểu dương khen thưởng cho tập thể và các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung:

Ngày 27/7/2002 Đảng ủy khối văn hóa huyện Hồng Ngự, tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII.

Biểu dương khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân tiêu biểu

Trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII, Đảng ủy Khối Văn hóa Huyện Đảng ủy Khối chỉ đạo đối với các Chi bộ trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa các kế hoạch và triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; Trong thời gian qua các đồng chí là lãnh đạo ở các đơn vị đã gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới tác phong công tác như: gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ và ghi nhận.

Bên cạnh đó Trong 6 tháng đầu Đảng ủy khối  văn hóa huyện Hồng Ngự,  thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra.

Để chủ động trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện, Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc phối hợp cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất kịp thời các biện pháp để ứng phó. Triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết cấp trên, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật đảng viên, cán bộ, nhân viên trong việc chấp hành, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên.

Cũng tại Hội nghị đã biểu dương 03 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020./.

Nguyễn Muội

Banner lịch làm việc của Lãnh đạo UBND

Banner VBDH

Banner danh bạ thư điện tử

Banner VPDT

Banner Thông tin dự án, đấu thầu, đấu giá

Banner Văn bản QPPL

Banner Hỏi đáp

Banner Lịch tiếp công dân

Tong dai 1022

Barner TTHC

cong khai ngan sach

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp