LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Nội dung:

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Ông Nguyễn Văn Khơi

Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự

Email: nvkhoi.hhn@dongthap.gov.vn

SĐT: 0916106481

Ông Trần Văn Bôn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự

Email: tvbon.hhn@dongthap.gov.vn

SĐT: 0918238590

Ông Huỳnh Văn Tài

Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự

Email: hvtai.hhn@dongthap.gov.vn

SĐT: 0918564270