You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 475/UBND-HC 15/04/2021 V/v chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân tháng 03/2021
2 479/UBND-HC 15/04/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
3 1564/QĐ-UBND 15/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
4 471/UBND-HC 14/04/2021 Cấp tạm ứng cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện thực hiện chi bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự
5 76/BC-UBND 14/04/2021 Kết quả thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng (Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
6 1557/QĐ-UBND 14/04/2021 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự
7 473/UBND-HC 14/04/2021 V/v triển khai Chương trình “Điều ước cho em”
8 472/UBND-HC 14/04/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Huyện năm 2021
9 1558/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa hệ thống cống mương Xã Song, kết hợp đường giao thông (phần phát sinh)
10 1556/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu dự án Khu trung tâm hành chính huyện Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự
11 1562/QĐ-UBND 14/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
12 1551/QĐ-UBND 13/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
13 469/UBND-HC 13/04/2021 V/v thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
14 466/UBND-HC 13/04/2021 V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ lao động trẻ có trình độ Cao đẳng, Đại học làm việc cho Hợp tác xã ông nghiệp năm 2021
15 470/UBND-HC 13/04/2021 V/v đăng ký tham gia “Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025”
16 468/UBND-HC 13/04/2021 Về việc di dời Trạm Y tế xã Thường Lạc
17 468/UBND-HC 13/04/2021 Về việc di dời Trạm Y tế xã Thường Lạc Trùng lặp 1
18 1552/QĐ-UBND 13/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
19 1517/QĐ-UBND 12/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
20 103/KH-UBND 12/04/2021 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)