You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1668/UBND-HC 31/12/2020 Tiếp tục thực hiện các biện pháp truy vết, phòng, chống dịch Covid-19
2 1682/UBND-HC 31/12/2020 tạm ứng ngân sách cho Công an Huyện phục vụ khu cách ly tập trung (đợt 2) thực hiện chi tiền trực, tiền ăn cho lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ trực các khu cách ly
3 6103/QĐ-UBND 31/12/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
4 6080/QĐ-UBND 31/12/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
5 1676/UBND-HC 31/12/2020 V/v chủ trương chuyển trả nợ vay tôn nền cụm tuyến dân cư giai đoạn 2
6 356/BC-UBND 31/12/2020 Về hồ sơ trình thẩm định
7 1686/UBND-HC 31/12/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cổng chào Hồng Ngự
8 6115/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi chi phí bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu năm 2021 của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
9 6616/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
10 6114/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021-2023 của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
11 227/KH-UBND 31/12/2020 Về việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thuy sản trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2025
12 1680/UBND-HC 31/12/2020 xuất tồn quỹ ngân sách cấp tạm ứng cho Ban Chỉ huy quân sự Huyện thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung
13 1685/UBND-HC 31/12/2020 Xác nhận đủ điều kiện được bồi thường và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
14 164/TB-VP 31/12/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân Huyện/Trương Ban Chỉ đạo chăm soc sưc khoe nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại Hội nghị Tổng kết hoạt động y tế năm 2020, phương hương nhiệm vu năm 202
15 1678/UBND-HC 31/12/2020 điều chỉnh nhiệm vụ chi của Phòng Văn hóa và Thông tin (Giảm nhiệm vụ tập huấn hát dân ca và hò Đồng Tháp; bổ sung nhiệm vụ chi tập huấn phần mềm một cửa diện tử, mô hình công dân không viết kết hợp với dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích)
16 1681/UBND-HC 31/12/2020 điều chỉnh nhiệm vụ chi của Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện (Giảm nhiệm vụ chi hợp mặt Hội đồng hương năm 2020; bổ sung nhiệm vụ chi giao lưu, học tập kinh nghiệm)
17 6066/QĐ-UBND 30/12/2020 Phê duyêt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Thường Phước 1
18 6067/QĐ-UBND 30/12/2020 Phê duyêt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Thường Phước 1B (điểm phụ Văn phòng)
19 6113/QĐ-UBND 30/12/2020 Phê duyêt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đền thờ liêt sĩ huyên Hồng Ngự
20 6094/QĐ-UBND 30/12/2020 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường cặp chùa Phước Hưng (đoạn từ đường làng thị trấn đến đường 30 tháng 4)