You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 266/UBND-HC 02/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025
2 256/UBND-HC 02/03/2021 V/v thu hồi và giao đất cho Ban QLDA và PTQĐ Huyện
3 262/UBND-HC 02/03/2021 V/v tăng cường quản lý loài thủy sản mới trên địa bàn Huyện
4 263/UBND-HC 02/03/2021 V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã; quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn Huyện
5 37/BC-UBND 02/03/2021 Về việc rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
6 882/QĐ-UBND 02/03/2021 Về việc thành lập Tổ kiểm tra đất công trên địa bàn huyện Hồng Ngự
7 871/QĐ-UBND 01/03/2021 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
8 247/UBND-HC 01/03/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện các công trình ngân sách tỉnh hỗ trợ cấp huyện xây dựng hạ tầng GTNT góp phần đạt chuẩn Huyện NTM giai đoạn 2021-2025
9 229/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Huyện năm 2021
10 244/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Hội Liên hiệp phụ nữ Huyện năm 2021
11 241/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Hội Nông dân Huyện năm 2021
12 237/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Phòng Tư pháp năm 2021
13 240/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Phòng Y tế năm 2021
14 239/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện năm 2021
15 250/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt phương án bố trí 02 hộ dân (đối tượng 105) được UBND thị trấn Thường Thới Tiền xét bố trí vào ở cụm dân cư Ấp Trung
16 249/UBND-HC 01/03/2021 V/v phê duyệt phương án bố trí hộ bà Phạm Thị Kim Chi (đối tượng 105) được UBND thị trấn Thường Thới Tiền xét bố trí vào ở cụm dân cư Ấp Thượng
17 248/UBND-HC 01/03/2021 V/v sử dụng nền tuyến dân cư Cua Bảy Dưa, xã Long Khánh A để bố trí các hộ dân thuộc đối tượng theo Quyết định 105
18 234/UBND-HC 01/03/2021 V/v thu hồi và giao đất cho Ban QLDA và PTQĐ Huyện
19 245/UBND-HC 01/03/2021 V/v thống nhất với nội dung dự thảo văn bản
20 233/UBND-HC 01/03/2021 V/v thực hiện các kết luận về rà soát, xử lý các trường hợp tuyển dụng chưa đúng quy định theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí th