Thủ tục hành chính Bảo Hiểm Xã Hội

DANH MỤC TTHC TIẾP NHẬN TẠI

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC CẤP HUYỆN

(Kèm theo Công văn số 3974/BHXH-PC ngày 24 tháng 10 năm 2019 của BHXH Việt Nam)

STT

TÊN TTHC

I

Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ghi chú

 1

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Tải về

2

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Tải về

3

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

Tải về

II

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

4

Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi)

Tải về

5

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

Tải về

III

Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

6

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế)

Tải về