Asset Publisher

null Công bố đồ án quy hoạch vùng huyện Lấp Vò gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.