Asset Publisher

null Thông báo mời chào hàng gói thầu 01 ngà 21/7/2020 : Phục vụ sản xuất công trình Ô bao số 04 + 08 xã Long Hưng B

Mời thầu - Đấu thầu Mời thầu - Đấu thầu

Thông báo mời chào hàng gói thầu 01 ngà 21/7/2020 : Phục vụ sản xuất công trình Ô bao số 04 + 08 xã Long Hưng B