VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 228/UBND-VX 23/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
2 3448/QĐ-UBND-BTXH 23/07/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông Trần Hữu Tuấn, xã Định Yên
3 3449/QĐ-UBND-BTXH 23/07/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông Trương Văn Khạp, xã Định Yên
4 3450/QĐ-UBND-BTXH 23/07/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Phạm Thị Lệ, xã Định Yên
5 3452/QĐ-UBND-BTXH 23/07/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Cao Thị Nhung, xã Định Yên
6 3451/QĐ-UBND-BTXH 23/07/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Lê Thị Bình Vân, thị trấn Lấp Vò
7 58/BC-BCĐ 23/07/2021 BÁO CÁO NHANH tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đến 12 giờ ngày 23/7/2021
8 4600/QĐ-UBND-BTXH 02/08/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Tiếu Thị Hai, xã Bình Thành
9 4601/QĐ-UBND-BTXH 02/08/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Diệp Thị Phùng, xã Bình Thành
10 4602/QĐ-UBND-BTXH 02/08/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Nguyễn Thị Hai, xã Bình Thành
11 4603/QĐ-UBND-BTXH 02/08/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông Trần Văn Long, xã Bình Thành
12 4604/QĐ-UBND-BTXH 02/08/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông Trần Văn Kiều, xã Bình Thành
13 277/VPUBND-KTN 23/07/2021 V/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư
14 4605/QĐ-UBND-BTXH 02/08/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông Võ Văn Bé, xã Bình Thành
15 4607/QĐ-UBND-BTXH 02/08/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông Mai Hiền Tánh, xã Bình Thành
16 4608/QĐ-UBND-BTXH 02/08/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông Nguyễn Thành Độ, xã Bình Thành
17 4443/QĐ-UBND-BTXH 02/08/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Trần Thị Thảo, xã Bình Thàn
18 3967/QĐ-UBND-BTXH 29/07/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Đặng Thị Cầm, xã Bình Thành
19 4593/QĐ-UBND-BTXH 02/08/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông Nguyễn Văn Cầu, xã Bình Thành
20 4595/QĐ-UBND-BTXH 02/08/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông Phạm Văn Khởi, xã Bình Thành