VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 699/QĐ-UBND.BTXH 05/03/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Trần Thị Sa, xã Vĩnh Thạnh
2 700/QĐ-UBND.BTXH 05/03/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Đoàn Thị Kim Anh, xã Định An
3 701/QĐ-UBND.BTXH 05/03/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Đoàn Thị Biết, xã Định An
4 702/QĐ-UBND.BTXH 05/03/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Phan Thị Lình, xã Định An
5 53/BC-UBND 10/03/2021 Kết quả công tác phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân Huyện với UB. MTTQ Việt Nam Huyện và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021
6 80/VPUBND-TH 05/03/2021 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 03 tháng đầu năm 2021
7 54/KH-UBND 05/03/2021 Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Lấp Vò lần thứ IX năm 2021
8 48/UBND-VX 05/03/2021 V/v triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động
9 15 /TTr-UBND 05/03/2021 Về việc xin chủ trương định hướng đầu tư phát triển vùng sản xuất màu trọng điểm của huyện Lấp Vò, giai đoạn năm 2021 - 2025
10 76/VPUBND-KTN 05/03/2021 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn bản
11 657/QĐ-UBND.BTXH 05/03/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Mận, xã Định Yên
12 656/QĐ-UBND.BTXH 05/03/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Đặng Hồng Lợi, xã Mỹ An Hưng B
13 68/VPUBND-XDCB 05/03/2021 V/v chuẩn bị nội dung tổng kết xây dựng cơ bản năm 2020
14 687/QĐ-UBND.BTXH 05/03/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Hồ Văn Sáng, xã Định Yên
15 686/QĐ-UBND.BTXH 05/03/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Lẻo, xã Định Yên
16 685/QĐ-UBND.BTXH 05/03/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Đặng Thanh Sơn, xã Mỹ An Hưng B
17 684/QĐ-UBND.BTXH 05/03/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Phạm Văn Bỉnh, xã Hội An Đông
18 683/QĐ-UBND.BTXH 05/03/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Huỳnh Hữu Vương, xã Long Hưng B
19 682/QĐ-UBND.BTXH 05/03/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Trần Thị Năm, xã Long Hưng B
20 681/QĐ-UBND.BTXH 05/03/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Trương Văn Chơi, xã Định Yên