VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tên cơ quan ban hành Tên người ký Trích yếu Thao tác

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 203/BC-UBND 13/08/2020 Kết quả thực hiện chƣơng trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn Huyện
2 232/UBND-VX 13/08/2020 V/v thống nhất nhân sự tham gia BCH, BTV Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã Mỹ An Hưng A
3 581/QĐ-UBND.HC 12/08/2020 Phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học và Cựu giáo chức xã Mỹ An Hưng A
4 147/KH-UBND 12/08/2020 Quảng bá, tạo dựng hình ảnh địa phương năm 2020
5 185/VPUBND-KTN 12/08/2020 V/v xem xét tham mưu nộp tiền phí chợ Vàm Cống năm 2020
6 54/VPUBND-TCCB 12/08/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
7 55/VPUBND-TCCB 12/08/2020 V/v phối hợp cho giáo viên chuyển công tác năm 2020
8 582/QĐ-UBND.HC 12/08/2020 Về việc giao quyền sử dụng nhà ở cho hộ người có công cách mạng gặp khó khăn đối với ông Lê Trung Việt, xã Mỹ An Hưng A
9 231/UBND-VX 12/08/2020 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thị trấn Lấp Vò
10 93/UBND-NN&PTNT 14/08/2020 Về việc tăng cường quản lý mã số vùng trồng và nhà đóng gói quả tươi xuất khẩu
11 11 /UBND-CN 11/08/2020 GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
12 586 /QĐ-UBND.HC 14/08/2020 Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lấp Vò
13 315/QĐ-UBND.NĐ 12/08/2020 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Trần Văn Lắm, ngụ xã Long Hưng B
14 92/UBND-NN&PTNT 14/08/2020 V/v góp ý dự thảo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững
15 316/QĐ-UBND.NĐ 12/08/2020 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Đào Thị Kim Tiếng, ngụ thị trấn Lấp Vò
16 317/QĐ-UBND.NĐ 12/08/2020 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích đất ở và mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Võ Văn Chiến, ngụ xã Vĩnh Thạnh
17 56/UBND-KTN 12/08/2020 V/v mua sắm bàn tại nhà ăn Ủy ban nhân dân Huyện
18 318/QĐ-UBND.NĐ 12/08/2020 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Bùi Văn Tâm, xã Bình Thạnh Trung
19 319/QĐ-UBND.NĐ 12/08/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
20 432/VPUBND-VX 12/08/2020 V/v phối hợp rà soát truy tìm người trốn khỏi khu cách ly tập trung