VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tên cơ quan ban hành Tên người ký Trích yếu Thao tác

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2742 /QĐ-UBND.BTXH 03/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Lê Thị Trúc Phương, xã Long Hưng A
2 2736 /QĐ-UBND.BTXH 03/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Lê Thị Mai, xã Long Hưng A
3 49/VPUBND-TCCB 03/08/2020 V/v phối hợp cho viên chức chuyển công tác ngoài Huyện
4 2737/QĐ-UBND.BTXH 03/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Vạn Kim Mỹ, xã Long Hưng A
5 2738 /QĐ-UBND.BTXH 03/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Võ Ngọc Mừng, xã Long Hưng A
6 2743/QĐ-UBND.BTXH 03/08/2020 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Trần Thị Pháo, xã Bình Thành
7 190 /BC-UBND 03/08/2020 V/v Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Lấp Vò
8 2744 /QĐ-UBND.BTXH 03/08/2020 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Nguyễn Thị Giai, xã Vĩnh Thạnh
9 2740 /QĐ-UBND.BTXH 03/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Hồ Văn Bân, xã Bình Thạnh Trung
10 2739/QĐ-UBND.BTXH 03/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Nguyễn Thị Hoàng Út, xã Hội An Đông
11 83/UBND-NN&PTNT 03/08/2020 V/v tham vấn ý kiến việc triển khai phương án và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Huyện
12 515 /QĐ-UBND.HC 03/08/2020 Phê duyệt Dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
13 516 /QĐ-UBND.HC 03/08/2020 Phê duyệt Dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
14 420/VPUBND-VX 03/08/2020 V/v tham mưu, đề xuất việc bảo dưỡng tháp truyền thanh
15 422 /VPUBND-VX 03/08/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
16 2741 /QĐ-UBND.BTXH 03/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Hồ Văn Uốc, xã Bình Thạnh Trung
17 2745/QĐ-UBND.BTXH 03/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Ảnh, xã Hội An Đông
18 115 /TB-UBND 31/07/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Phước, xã Bình Thành
19 294/QĐ-UBND.NĐ 31/07/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Phước, xã Bình Thành
20 116 /TB-UBND 03/08/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Trương Thị Tư, xã Bình Thạnh Trung