VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tên cơ quan ban hành Tên người ký Trích yếu Thao tác

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 295 /QĐ-UBND.NĐ 03/08/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Trương Thị Tư, xã Bình Thạnh Trung
2 117 /TB-UBND 03/08/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Trương Thị Tư, xã Bình Thạnh Trung
3 296 /QĐ-UBND.NĐ 03/08/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Trương Thị Tư, xã Bình Thạnh Trung
4 118 /TB-UBND 03/08/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Trương Thị Tư, xã Bình Thạnh Trung
5 297 /QĐ-UBND.NĐ 03/08/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Trương Thị Tư, xã Bình Thạnh Trung
6 119 /TB-UBND 03/08/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Trương Thị Tư, xã Bình Thạnh Trung
7 298 /QĐ-UBND.NĐ 03/08/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Trương Thị Tư, xã Bình Thạnh Trung
8 120 /TB-UBND 03/08/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Trương Thị Tư, xã Bình Thạnh Trung
9 299 /QĐ-UBND.NĐ 03/08/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Trương Thị Tư, xã Bình Thạnh Trung
10 514 /QĐ-UBND.HC 03/08/2020 Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lấp Vò
11 178 /VPUBND-KTN 31/07/2020 V/v thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND Tỉnh
12 44 /QĐ-UBND.TL 03/08/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Tân Khánh Trung năm 2020
13 2708 /QĐ-UBND.BTXH 31/07/2020 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Ngon, xã Vĩnh Thạnh
14 322/VPUBND-XDCB 31/07/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1037 Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Kiến trúc trên địa bàn
15 324 /VPUBND-XDCB 31/07/2020 V/v thay đổi tên cầu Tam Bang xã Long Hưng B
16 327/VPUBND-XDCB 31/07/2020 V/v đầu tư xây dựng tuyến đường Ba Sơn - Út Quyền, xã Long Hưng B
17 419 /VPUBND-VX 31/07/2020 V/v tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe cho người đã đủ thời gian cách ly y tế tập trung 14 ngày theo quy định
18 2707 /QĐ-UBND.BTXH 31/07/2020 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Lệ, xã Vĩnh Thạnh
19 51/UBND-TCCB 31/08/2020 V/v chấp thuận cho viên chức thuyên chuyển công tác ngoài Huyện năm 2020
20 326/VPUBND-XDCB 31/08/2020 V/v xử lý ô nhiễm môi trường Khu vực Chùa Ông ấp Bình Hiệp A xã Bình Thạnh Trung