Asset Publisher

null Lãnh đạo HĐND Huyện

HĐND HUYỆN HDND Huyện

Lãnh đạo HĐND Huyện

1. Nguyễn Thắng Lợi

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND Huyện

- Số điện thoại: 0918114665

- Email: ntloi.htb@dongthap.gov.vn

2. Võ Thị Hồng Nhung

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Số điện thoại: 0919335689

- Email: vthnhung.htb@dongthap.gov.vn

3. Nguyễn Đức Thọ

- Chức vụ: Phó trưởng Ban KT - XH HĐND

- Số điện thoại: 0918998472

- Email: ndtho.htb@dongthap.gov.vn

4. Nguyễn Văn Tấn Tài

- Chức vụ: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND

- Số điện thoại: 0913814479

- Email: nvttai.htb@dongthap.gov.vn