Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 5874/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Chạt để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
2 5877/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Nhứt để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
3 5878/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Đẹp để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
4 5879/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Tiếp để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
5 5880/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông Võ Văn Hạnh để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
6 5884/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông Phạm Văn Bé để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
7 5886/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông Huỳnh Văn Kính để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
8 5888/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ bà Huỳnh Thị Được để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
9 5966/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông Phạm Văn Hùng để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
10 3622/QĐ-UBND 14/09/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu số 08 thuộc dự án Trường Mầm non Tháp Mười
11 5889/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Quang Minh để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
12 5962/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ bà Dương Thị Biết để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
13 5965/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông Dương Văn Đáng để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
14 5891/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông Ngô Tuấn Anh để xây dựng công trình Mở rộng đường ĐT 846, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
15 74/VPUBND-XDCB 15/01/2021 V/v triển khai thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
16 75/VPUBND-VX 15/01/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Xây dựng, quảng bá hình ảnh địa hương và phát triển du lịch đặc thù Tháp Mười giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021
17 76/VPUBND-XDCB 15/01/2021 V/v báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển ngành thương mại đến năm 2020, kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
18 235/UBND-XDCB 15/01/2021 V/v đầu tư năm 2021 và đăng ký danh mục đầu tư giai đoạn 2022-2025
19 5317/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Lưới hạ thế đường bờ Đông kênh Hợp Tác Xã (từ Nguyễn Văn Tiếp - kênh Bảy Thước)
20 249/QĐ-UBND 15/01/2021 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Bùi Thị Đào