Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7028/BC-UBND 15/11/2022 Báo cáo kết quả xếp loại chính quyền cấp xã năm 2022
2 7027/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chính quyền xã Thạnh Lợi
3 7026/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chính quyền xã Hưng Thạnh
4 7025/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chính quyền xã Trường Xuân
5 7024/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chính quyền xã Mỹ Hòa
6 7023/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chính quyền xã Tân Kiều
7 7022/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chính quyền xã Đốc Binh Kiều
8 7021/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chính quyền xã Mỹ An
9 7020/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chính quyền thị trấn Mỹ An
10 7019/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chính quyền xã Mỹ Đông
11 7018/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chính quyền xã Mỹ Quí
12 7017/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chính quyền xã Láng Biển
13 7016/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chính quyền xã Phú Điền
14 7015/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chính quyền xã Thanh Mỹ.
15 7531/UBND 29/11/2022 Xác nhận kết quả tự chấm điểm theo bảng tiêu chí thi đua, đánh giá xếp hạng năm 2022 của Phòng Tư pháp Huyện
16 6930/QĐ-UBND 11/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện Tháp Mười năm 2022
17 6931/QĐ-UBND 11/11/2022 Quyết định công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm văn minh đô thị” năm 2022
18 6924/QĐ-UBND 11/11/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
19 6925/QĐ-UBND 11/11/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
20 6926/QĐ-UBND 11/11/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội