Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [1091/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
2 [1090/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết đinh về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
3 [1089/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
4 [1088/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
5 [1087/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
6 [1086/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
7 [1085/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
8 [1084/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định Về việc bổ nhiệm ngạch công chức đối với bà Nguyễn Thị Mộng Thường
9 [1083/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
10 [1082/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
11 [1081/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
12 [1080/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
13 [1078/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
14 [1078/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
15 [1077/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
16 [1076/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
17 [1075/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
18 [1074/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
19 [1073/QĐ-UBND - 28/02/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
20 [1072/TTr-UBND - 28/02/2024] Tờ trình về việc đăng ký thi đua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024